Regional vattenförsörjningsplan

Att säkra tillgången till vatten av god kvalitet är en förutsättning för att Gotland ska kunna utvecklas. Länsstyrelsen har, i samarbete med Region Gotland och LRF, tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för Gotland som sträcker sig till och med år 2045.

Planen ska användas som ett underlag vid bland annat samhällsplanering, miljö- och hälsoskydd, prövning och klimatanpassning. Den pekar ut vilka vattenresurser som är särskilt viktiga att vårda och utveckla och redovisar ett antal åtgärder som det är extra viktigt att arbeta vidare med.

Att ta fram en regional vattenförsörjningsplan finns som en utpekad åtgärd för Länsstyrelserna i flera åtgärdsprogram. Det finns bland annat inom åtgärder inom vattenförvaltningen och åtgärder i handlingsplanen för klimatanpassning. Regionala vattenförsörjningsplaner lyfts också i dricksvattenutredningen samt i miljömålsarbetet.

Vattenförsörjningsplanen syftar till att:

  • Ta ett helhetsgrepp över Gotlands vattenförsörjning (både allmän och enskild) idag och i framtiden
  • Peka ut de viktigaste vattenresurserna och bristområden
  • Visa hur klimatförändringarna kommer att påverka dricksvattenförsörjningen i framtiden
  • Skapa en samsyn kring gemensamma prioriteringar och genomförandet av åtgärder

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss