Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden. Det finns också separata stöd för laddstationer att söka både för privatpersoner och andra aktörer.

Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet

Nästa ansökningsomgång är öppen den 21 september till den 1 oktober. Observera att ansökningstiden stänger klockan 12.00 den 1 oktober.

Beslut för ansökningar i denna omgång planeras till början av 2021.

Information om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Vem kan söka?

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Vad kan jag få stöd för?

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Det går inte längre att söka stöd för informationsinsatser inom Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

 • Fasa ut fossil energi.
 • Ta tillvara restvärme.
 • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
 • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
 • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
 • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.
 • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi.

Kriterier för att få stöd

Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vilken klimateffektivitet åtgärderna har. Klimateffektivitet innebär minskning av utsläpp under åtgärdens livslängd delat med investeringskostnaden. Andra kriterier är bland annat:

 • Åtgärden ska ha en tillräckligt hög klimatnytta. Klimatnyttan bör vara minst 0,75 kg koldioxidekvivalenter per investerad krona.
 • Åtgärden får inte vara lönsam utan stöd.
 • Åtgärden får inte innebära produktion av förnybar el som kan omfattas av elcertifikat.
 • Åtgärden får inte handla om att reducera utsläpp inom handeln med utsläppsrätter, om det inte innebär att ta tillvara restvärme.

Du måste få beslut om stöd innan du kan påbörja din åtgärd.

Åtgärden ska vara genomförd senast våren 2023.

Ladda bilen – bidrag för icke-publika laddstationer

Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddstation till elbil. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Stödet finns för flera målgrupper. Information om hur du ansöker finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Laddstation för anställda

Detta investeringsstöd riktar sig till organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar som vill installera laddningspunkter som ska användas av anställda.

Laddstation för anställda hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Laddstation för flerbostadshus

Detta investeringsstöd riktar sig till bostadsrättsföreningar, stiftelser och samfälligheter som vill installera laddningspunkter som ska användas av dem själva.

Laddstation för flerbostadshus hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Laddstation för privatpersoner i eget hus

Detta investeringsstöd riktar sig till privatpersoner som vill ha en egen laddstation vid hemmet.

Laddstation för privatpersoner i eget hus hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Exempel på investeringar som fått stöd från klimatklivet

Lärande exempel från åtgärder inom Klimatklivet finns beskrivna på webbplatsen Sverigesmiljömål.se.

Tre av dem är filmer vilka du även hittar här:

Kontakt