Anlägga våtmark

Vill du anlägga våtmark? Du behöver ansöka om tillstånd för våtmarker som är större än fem hektar. Mindre ytor behöver du endast anmäla.

Våtmarker fyller många funktioner och har ett stort värde ur ett hållbarhetsperspektiv. Framförallt fungerar de som naturliga reningsverk, utjämningsmagasin och gynnar den biologiska mångfalden. Våtmarker utgör livsmiljö för många hotade arter.

Olika typer av våtmark

 • våtmark för att minska näringsläckaget
 • fågelvåtmark
 • översilningsmark
 • viltvatten
 • kräftdamm
 • små våtmarksmiljöer som gynnar den biologiska mångfalden
 • våtmarker som kan användas för bevattning.

Vad är syftet med din våtmark?

Innan du anlägger din våtmark är det viktigt att du vet vilket syfte du har med den så att du får en väl fungerande våtmark. Exempelvis ska inte våtmarker som är avsedda för groddjur innehålla fisk eller kräftor. I en våtmark som anlagts med syfte att minska läckage från växtnäring är det olämpligt att sätta in fisk och/eller kräftor och att utfordra fisk och fågel. Fisk i våtmarker sätter sediment med näringsämnen i rörelse och påverkar fågellivet negativt genom konkurrens om samma föda.

Rådgivning och intresseanmälan

Har du en idé för en våtmark? Har du till exempel en utdikad våtmark som du vill återställa eller förutsättningar för att skapa en ny våtmark? Eller har du frågor som rör skötsel eller restaurering av en våtmark? Fyll i vår intresseanmälan och få återkoppling på vilka möjligheter det finns för stöd och rådgivning för att det ska bli en så bra våtmark som möjligt utifrån syfte.

En intresseanmälan är inte en ansökan om stöd eller en anmälan om vattenverksamhet, utan en möjlighet att få återkoppling på din våtmarksidé som ett första steg. Efter att intresseanmälan är inskickad hanteras den av länsstyrelsen som övergripande ser över dina möjligheter till stöd, rådgivning och kan ge förslag på förändringar. Länsstyrelsen återkopplar till dig när din intresseanmälan har hanterats och ger vidare information om våtmarksprocessen.

Intresseanmälan för våtmarker

 1. Ta fram en digital kartbild där önskat område är inringat. Har du ingen kartbild kan du skapa en med länsstyrelsens karttjänst (se länk nedan).
 2. Fyll i intresseformuläret nedan.
 3. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner.
 4. Kontrollera att en bekräftelse på din intresseanmälan har skickats till din e-post.

Kul att du är intresserad av anläggning, restaurering eller skötsel av våtmark. Av nedanstående frågor är det bara obligatoriskt att svara på fråga 1. Övriga frågor (2-5) får du gärna besvara om du kan men det är inget krav.


1. Sökande

Fylls i om det finns ett pågående ärende eller beslut om bidrag för den aktuella åtgärden.

Fylls i om det funnits andra tidigare ärenden hos länsstyrelsen som berör området eller åtgärden.

Specificera gärna vem sökande är: enskild person, markägare, ideell förening eller kommun


Ange fastighetsbeteckning, och även koordinater om det finns.

2. Syfte

Till exempel näringsrening, biologisk mångfald, bevattning, flödesutjämning, rekreation, kolinlagring.
3. Områdesinformation

Till exempel betes-, jordbruks-, myr- eller skogsmark.
4. Idé/åtgärd

Till exempel vattenförsörjning till våtmarken, våtmarksareal, medeldjup och maxdjup, släntlutning, anläggningssätt (såsom dämning, schaktning), schaktmassor (mängd och hantering), om våtmarken ska vara temporär eller kvarhållande, skötsel, kostnadsuppskattning.
5. Påverkan

Ange i så fall gärna vad. Till exempel påverkan på grannar, allmänna intressen som vägar, stenmurar eller odlingsrösen, fornlämningar, skyddade områden, om platsen omfattas av markavvattningsföretag.

Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas digitalt. Skicka då in dina filer med e-post till gotland@lansstyrelsen.se. Ange ”Intresseanmälan för våtmark” i ämnesraden.

Har du frågor kring formuläret? Kontakta Karin Åkerlund, e-post: karin.akerlund@lansstyrelsen.se, tel: 010-223 92 73.

Anmäl eller sök tillstånd

Om du vill anlägga en våtmark med en yta under fem hektar behöver du först göra en anmälan om vattenverksamhet. Du gör anmälan i vår e-tjänst.

Om ytan är större än fem hektar behöver du söka tillstånd. Du söker tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Innan du söker tillstånd ska du hålla samråd med Länsstyrelsen.

Om det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas av verksamheten behövs varken tillstånd eller anmälan. Det är verksamhetsutövaren som ska visa att undantagsbestämmelserna (11kap 12§ miljöbalken) kan användas.

Bilagor du ska skicka med när du anmäler

Skicka med följande bilagor:

 • Karta där våtmarken är inritad i förhållande till sjöar, vattendrag, diken och så vidare. Inlopp, utlopp och eventuella schaktmassors placering ska vara inritade på kartan.
 • Gärna fotografier över området.

Tänk på detta

 • Fyll i din anmälan noggrant.
 • Meddela dina grannar om det planerade våtmarksbygget, och be dem om ett skriftligt yttrande som du kan skicka med i ansökan. 
 • Den detaljerade kartan ska helst inte vara en blockkarta, utan gärna kopia av fastighetskartan. Vattendrag ska finnas med.
 • Markavvattningsföretag är vanligtvis gamla och kan framstå som övergivna men har nästan alltid kvar sina rättigheter och skyldigheter. Men markavvattningsföretag kan omprövas eller upphävas i mark- och miljödomstolen.
 • Anmälan är avgiftsbelagd. Vid andra prövningar, som till exempel biotopskyddsdispens eller strandskyddsdispens, tillkommer ytterligare en avgift.

Vad händer efter din anmälan?

Din anmälan bedöms med syfte att ta reda på vilken påverkan den planerade våtmarken har på allmänna och enskilda intressen. Här sker ett remissförfarande inom Länsstyrelsen samtidigt som remiss skickas till din kommun och till enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken, exempelvis grannar. För en snabbare handläggning kan du redan i ansökan skicka med skriftliga yttranden från dina grannar. 

Remiss skickas eventuellt även till Trafikverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten eller andra intressenter som Länsstyrelsen anser vara berörda.

I samband med din anmälan gör Länsstyrelsen eventuellt ett fältbesök.

Av beslutet framgår försiktighetsmått som måste vidtas.

Ansök om stöd

Det finns både EU-stöd och andra våtmarksstöd att söka. En del söks via Länsstyrelsen andra via Skogsstyrelsen eller andra organisationer. Det finns olika bidrag att söka beroende på om du är privatperson, företagare, kommun eller förening. Syftet med anläggningen eller restaureringen av din våtmark samt placeringen av våtmarken styr vilket bidrag som du kan söka.

Miljöinvestering våtmark och dammar - biologisk mångfald

Miljöinvestering våtmark och dammar - vattenkvalitet

Stöd för våtmarker via Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd via Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd via våtmarksfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våtmarkens historia

Under 1800-talet och 1900-talets första hälft dikades en stor andel våtmarker ut för att skapa ny åker- och betesmark. Behovet av att öka livsmedelsproduktionen var orsaken till torrläggningen som innebar att många av de miljönyttor som våtmarker bidrar med har försvunnit.

Miljömålen och vattendirektivet styr Länsstyrelsens arbete med att fler och bättre våtmarker anläggs i landskapet. Att anlägga rätt typ av våtmarker på rätt plats är ett av många bra verktyg för att minska näringsläckaget till havet. För att återskapa en del av de miljönyttor som gått förlorade finns det möjligheter till ersättning för anläggande och skötsel av våtmarker.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000