Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Vi betalar bland annat ut bidrag till åtgärder och tar fram åtgärdsplaner.

Naturmiljön i en stor del av landets sjöar och vattendrag har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Flottningsverksamheten, utbyggnad av dammar och vattenkraftverk, rensningar, utdikningar och sjösänkningar är exempel på storskaliga fysiska ingrepp i våra vattenmiljöer.

I mindre vattendrag är det vanligt att fellagda vägtrummor samt rester av gamla såg- och kvarndammar innebär vandringshinder. Påverkan innebär kraftigt försämrade förutsättningar för djur och växter som lever i och i anslutning till vattnet. Den fysiska påverkan bedöms idag vara den främsta orsaken till att vi inte når våra miljömål och miljökvalitetsnormer för landets sjöar och vattendrag. Påverkan har även försämrat fisket i många av landets vatten.

Samverkan för restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen arbetar med restaurering av sjöar och vattendrag tillsammans med mark- och fiskrättsägare, intresseorganisationer, kommuner, myndigheter och andra intressenter. Syftet är att med gemensamma krafter återställa vattenmiljöerna till ett mer naturligt tillstånd vilket skapar förutsättningar för det naturliga växt- och djurlivet att återhämta sig. Restaurering är även en viktig del av fiskevården.

Länsstyrelsen bedriver arbetet på många olika sätt, bland annat genom att betala ut bidrag till åtgärder, genomföra åtgärder, inventera och ta fram åtgärdsplaner, bedriva tillsyn och förelägga om återställning eller miljöanpassning.

Åtgärdsarbete i Lummelundaån

Länsstyrelsen vill nu undersöka om det finns organisationer som har intresse och möjlighet att driva ett projekt enligt projektbeskrivning Lummelundaån (se nedan). Restaureringsmedel finns att söka via Länsstyrelsen för 2024 och ytterligare medel kommer att sökas via Havs- och vattenmyndigheten för 2025.

 • Tillgängliga medel att söka för åtgärder under 2024 är 450 000 kronor.
 • Frågor kan besvaras av Peter Landergren via telefon: 010-223 92 56 eller e-post: peter.landergren@lansstyrelsen.se
 • Intresseanmälan om att genomföra åtgärder under 2024 ska skickas till gotland@lansstyrelsen.se senast den 19 april 2024. Ange diarienummer 584-1350-2024.

Lekfisk kan kort uppströms mynningen välja på två vandringsvägar vilka sammanstrålar drygt 100 meter uppströms. Den ena åfåran leder till en anlagd damm och där en trappa byggts för att möjliggöra passage. Dammkonstruktionen och trappan kan skada och tröttar ut uppåtvandrande öring. Kommer de upp i dammen väntar en mycket turbulent och starkt strömmande trappa. Få fiskar lyckas passera detta hinder och av de som lyckas är de mycket slitna och uttröttade, varför det kan antas att leken störs eller uteblir. De fiskar som vandrar nedströms efter lek och väljer denna väg riskerar att fångas i dammen och där dö när den senare på säsongen torkar ut. Det är mycket angeläget att i någon form åtgärda denna vandringsväg så att lekfisk kan passera utan att skadas eller tröttas ut och att utlekt fisk inte blir fast och dör.

Dammkonstruktionen och fisktrappan försvårar leken för fiskarna. Foto: Daniel Nygren

Vad vi vill förbättra

Vi vill förbättra åfåran som leder till damm och trappa så att lekfisk kan passera utan att skadas eller tröttas ut och att utlekt fisk kan vandra nedströms och nå havet.
Vi förväntar oss att åtgärderna ger ökad:

 • reproduktionsareal
 • rekrytering av havsöring
 • överlevnad och återutvandring av lekfisk

Inledningsvis ska åtgärderna förankras med fastighetsägare och närboende. En förstudie har tagits fram med en detaljerad åtgärdsbeskrivning, inklusive material- och kostnadsberäkning. Kontakt har inletts med fastighetsägare och närboende. Ett samråd har hållits med handläggare på länsstyrelsen om kulturvärden som inte får påverkas. Samråd har även hållist med brörd fastighetsägare. Om medgivande ges från fastighetsägare och närboende söks nödvändiga tillstånd. Därefter anskaffas material och tjänster för restaureringen. Slutligen genomförs restaureringen. Utformningen av de faktiska åtgärderna kommer avvägas mot andra intressen.

Tidplan

2024

 • Markägardialog, ny fasttighetsägare 2023/24
 • Ansökan markingrepp intill fornlämning
 • Anmälan vattenverksamhet
 • Åtgärder i den övre delen av ån
 • Fördjupad studie utrivning av dammar och sänkning av åns nedre delar
 • Ev. ansökan till Mark- och miljödomstolen alternativt anmälan om vattenverksamhet

2025

 • Ev. tillståndsprocess i Mark- och miljödomstolen
 • Upphandling material och tjänster
 • Åtgärda damm och trappa.

2026

 • Uppföljning och justering av utförda åtgärder.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss