ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

ANDT i Gävleborgs län

I Gävleborgs län har en regional handlingsplan tagits fram för ANDTS-arbetet i Gävleborgs län 2023-2025.

Arbetet med ANDTS är en del i ett bredare folkhälsoarbete i länet. Det finns flera styrdokument och handlingsplaner för närliggande frågor om folkhälsa, social hållbarhet, jämställdhet och brottsprevention som på olika sätt knyter an till det regionala ANDTS-arbetet.

Den nationella ANDTS-strategin utgör grunden för vårt regionala arbete inom ANDTS. En arbetsgrupp för arbetet med handlingsplan har bildats med aktörer från Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Polisen, Tullverket, Högskolan i Gävle och kommunerna. Gruppen genomförde en kartläggning utifrån strategins målområden som har legat till grund för de regionala prioriteringar som tagits fram. Därefter har aktörerna arbetat fram aktiviteter under de prioriterade områdena.

Handlingsplan för ANDTS arbetet i Gävleborg Pdf, 837.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Regional information om länets arbete

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna ANDT-arbetet och skapa förutsättningar för att den nationella ANDT-politiken förverkligas i länet. Det finns goda skäl för att prioritera ANDT-arbetet, både ur ett hälsofrämjande, förebyggande, brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterande perspektiv. Genom att arbeta förebyggande med ANDT kan vi uppnå bättre folkhälsa samtidigt som tryggheten kan öka och brottsligheten minska.

Nätverks och samordningsgrupper

En strukturerad samverkan kring ANDT-frågorna finns i länet. Förutom olika nätverk i ANDT-frågor finns samverkansstrukturer som har koppling till länets ANDT-arbete så som Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete – NSFG och ANDT-samverkansgrupp vid Högskolan i Gävle.

Information om riskerna med lustgas som berusningsmedel

Det har blivit vanligare att använda lustgas som berusningsmedel både i Sverige och i andra europeiska länder. Ökningen verkar framför allt ske bland ungdomar och unga vuxna.
Länsstyrelserna, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har under 2023 fått i uppdrag av regeringen att sprida information om riskerna med att använda lustgas för berusning. I ett första skede riktar vi oss till dig som möter ungdomar i ditt arbete samt till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Vi har tagit fram ett informationspaket med faktablad, bilder samt färdiga förslag på texter till intranät och sociala medier som du kan använda för att sprida information. Du hittar informationspaketet på Läkemedelsverkets webbplats.

Lustgas som berusningsmedel, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Broschyrer riktade till föräldrar om alkohol, tobak och nikotinprodukter, tramadol och cannabis

Kunskapsbaserad information, framtagen av länsstyrelserna, att använda i mötet med vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Materialet kan användas av exempelvis skola, ungdomshälsa, socialtjänst, föräldraskapsstödjare, föreningar med flera.

Hälso- och sociala effekter av cannabis

En faktafilm om cannabis, baserad på en forskarrapport från WHO. Filmen riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i ungdomars närhet.

Hälso- och sociala effekter av cannabis, YouTube Länk till annan webbplats.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige

Länsstyrelserna har tagit fram en broschyr på lättläst svenska om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) för dig som är ny i Sverige. Broschyren ger information om ANDT till föräldrar, vilka lagar som gäller i Sverige och hur ANDT påverkar hälsan.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025, regeringen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Skicka e-post till enheten för social hållbarhet
enheten.for.social.hallbarhet.gavleborg@lansstyrelsen.se

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss