• Eldningsförbud i Gävleborgs län

  På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud utomhus i hela Gävleborgs län. Eldningsförbudet gäller från och med fredagen den 9 juni klockan 11.00 tills vidare.   Due to the high fire risk in forest and land, the County Administrative Board of Gävleborg, in consultation with the county rescue services, has decided on a fire ban outdoors in the whole of Gävleborg County. The fire ban is valid from Friday, June 9 at 11 am until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

ANDT i Gävleborgs län

I Gävleborgslän har en regional strategi "Strategi för ANDT-arbetet i Gävleborgs län 2017-2021" arbetats fram av en styrgrupp med representanter från Polismyndigheten, Högskolan i Gävle, Region Gävleborg, Skatteverket, Tullverket, Länsstyrelsen och företrädare för kommunernas ANDT-samordnare och tillsynshandläggare.

Strategi för ANDT-arbetet i Gävleborgs län 2017-2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gävleborgs regionala ANDT-strategi följer samma struktur som den nationella strategin. Under målområden har regionala prioriteringar tagits fram som aktörerna gemensamt ska sträva efter under strategiperioden. Den regionala strategin innehåller dessutom ett nytt område, spel om pengar, där en lagändring trädde i kraft 1 januari 2018.

Det övergripande målet för regeringens och länets strategi är:

Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla ANDT-arbetet i länet.

Utifrån de regionala prioriteringarna ska en tvåårig handlingsplan arbetas fram av styrgruppen för arbetet. En för åren 2018–2019 och en för åren 2020–2021. Handlingsplanerna ska beskriva aktiviteter, ansvarig aktör och hur man ska följa upp aktiviteten. De ANDT-förebyggande insatserna i handlingsplanen ska baseras på kunskapsbaserade metoder eller bästa beprövad erfarenhet.

Handlingsplan för ANDTS 2018-2019 Länk till annan webbplats.

Uppföljning av handlingsplan 2018-2019 Länk till annan webbplats.

Handlingsplan för ANDTS 2020-2021 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat att förlänga den Regionala strategin för ANDTS-arbetet i Gävleborg under 2022 för att invänta ny nationell strategi som utgör underlag för en ny regional strategi.

Regional information om länets arbete

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna ANDT-arbetet och skapa förutsättningar för att den nationella ANDT-politiken förverkligas i länet. Det finns goda skäl för att prioritera ANDT-arbetet, både ur ett hälsofrämjande, förebyggande, brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterande perspektiv. Genom att arbeta förebyggande med ANDT kan vi uppnå bättre folkhälsa samtidigt som tryggheten kan öka och brottsligheten minska.

Styrgrupp

Styrgrupp för ANDT-arbetet utgörs av Samhällsrådet som är ett samverkans-och samordningsforum för sociala, brottförebyggande och krisberedskapsfrågor i Gävleborg län. Samhällsrådets huvudsakliga ansvarsområden är brottsförebyggande arbete, regional krishantering, flyktingfrågor samt folkhälsa och ANDT-frågor. 

Samhällsrådet består av de högsta cheferna från Länsstyrelsen Gävleborg, Polisområde Gävleborg, Region Gävleborg samt representanter från länets kommuner. Även Migrationsverket deltar i Samhällsrådet möten.

Nätverks och samordningsgrupper

En strukturerad samverkan kring ANDT-frågorna finns i länet. Förutom olika nätverk i ANDT-frågor finns samverkansstrukturer som har koppling till länets ANDT-arbete så som Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete – NSFG och ANDT-samverkansgrupp vid Högskolan i Gävle.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Broschyrer riktade till föräldrar om alkohol, tobak och nikotinprodukter, tramadol och cannabis

Kunskapsbaserad information, framtagen av länsstyrelserna, att använda i mötet med vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Materialet kan användas av exempelvis skola, ungdomshälsa, socialtjänst, föräldraskapsstödjare, föreningar med flera.

Hälso- och sociala effekter av cannabis

En faktafilm om cannabis, baserad på en forskarrapport från WHO. Filmen riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i ungdomars närhet.

Forskarrapporten i svensk version Länk till annan webbplats.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige

Länsstyrelserna har tagit fram en broschyr på lättläst svenska om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) för dig som är ny i Sverige. Broschyren ger information om ANDT till föräldrar, vilka lagar som gäller i Sverige och hur ANDT påverkar hälsan.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Skicka e-post till enheten för social hållbarhet
enheten.for.social.hallbarhet.gavleborg@lansstyrelsen.se