ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

Lustgas som berusningsmedel

Lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Många tror att lustgas är ofarligt, men det stämmer inte. Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga skador på nervsystemet och hjärnan.

Riskerna med att berusa sig på lustgas, Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Informationspaket för att öka medvetenhet

För att skapa medvetenhet om problemet och öka kunskapen om riskerna har vi tillsammans med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten tagit fram information till dig som möter unga i sin dagliga verksamhet. Materialet finns att ladda ner hos Läkemedelsverket.

Lustgas som berusningsmedel, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025, Regeringen Länk till annan webbplats.

ANDT i Gävleborgs län

I Gävleborgs län har en regional handlingsplan tagits fram för ANDTS-arbetet i Gävleborgs län 2023-2025.

Arbetet med ANDTS är en del i ett bredare folkhälsoarbete i länet. Det finns flera styrdokument och handlingsplaner för närliggande frågor om folkhälsa, social hållbarhet, jämställdhet och brottsprevention som på olika sätt knyter an till det regionala ANDTS-arbetet.

Den nationella ANDTS-strategin utgör grunden för vårt regionala arbete inom ANDTS. En arbetsgrupp för arbetet med handlingsplan har bildats med aktörer från Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Polisen, Tullverket, Högskolan i Gävle och kommunerna. Gruppen genomförde en kartläggning utifrån strategins målområden som har legat till grund för de regionala prioriteringar som tagits fram. Därefter har aktörerna arbetat fram aktiviteter under de prioriterade områdena.

Handlingsplan för ANDTS arbetet i Gävleborg Pdf, 837.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Regional information om länets arbete

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna ANDT-arbetet och skapa förutsättningar för att den nationella ANDT-politiken förverkligas i länet. Det finns goda skäl för att prioritera ANDT-arbetet, både ur ett hälsofrämjande, förebyggande, brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterande perspektiv. Genom att arbeta förebyggande med ANDT kan vi uppnå bättre folkhälsa samtidigt som tryggheten kan öka och brottsligheten minska.

Nätverks och samordningsgrupper

En strukturerad samverkan kring ANDT-frågorna finns i länet. Förutom olika nätverk i ANDT-frågor finns samverkansstrukturer som har koppling till länets ANDT-arbete så som Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete – NSFG och ANDT-samverkansgrupp vid Högskolan i Gävle.

Broschyrer till tonårsföräldrar

Här hittar du broschyrer riktade till tonårsföräldrar. Broschyrerna handlar om:

 • alkohol
 • cannabis
 • tobak och nikotik
 • tramadol
 • lustgas

Broschyrerna finns på flera språk: arabiska, dari, engelska, persiska, somaliska, spanska, svenska, tigrinja och turkiska. Broschyren om lustgas finns också på ukrainska.

Hälso- och sociala effekter av cannabis

En faktafilm om cannabis, baserad på en forskarrapport från WHO. Filmen riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i ungdomars närhet.

Hälso- och sociala effekter av cannabis, YouTube Länk till annan webbplats.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige

Länsstyrelserna har tagit fram en broschyr på lättläst svenska om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) för dig som är ny i Sverige. Broschyren ger information om ANDT till föräldrar, vilka lagar som gäller i Sverige och hur ANDT påverkar hälsan.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Gävleborg

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss