Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gävleborg mot narkotika

Poliser och polisbilar

Foto: Mostphotos

God hälsa och trygghet tillhör de viktigaste grundstenarna i ett samhälle. Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) orsakar idag både lidande för individen och anhöriga men får även stora samhälls­ekonomiska konsekvenser. Att satsa på ett förebyggande arbete är därför av stor vikt.

Narkotika förstör många människoliv, både missbruket och konsekvenser utifrån det. Narkotika finansierar också en stor del av den gängkriminalitet vi ser i dag, speciellt i utsatta områden.

I Gävleborg arbetar vi på bred front mot narkotikan. Främst inom samarbetet – Gävleborg mot narkotika. Det är viktigt att vi drar fördel av varandras kompetenser och kunskaper. Därför arbetar vi utifrån ett strategiskt och ett operativt spår. Det strategiska består bland annat av informationsdelning, kompetenshöjande insatser, nätverkande och skapande av aktivitetsplaner. Det operativa leds av polisen och består främst i riktade polisiära insatser där andra myndigheter bidrar med sakkunskap.

Symbol för Gävleborg mot narkotika

Följande är ett urval av de aktiviteter och insatser som genomförts inom ramarna för samarbetet:

  • utbildningar inom välfärdsbrottslighet och sekretessbrytande bestämmelser
  • vi har försett kommunernas skolor med utbildningsmaterial när det gäller narkotika
  • vi har kartlagt länets öppna drogscener
  • vi har tagit ett helhetsgrepp gällande samordning av kommunernas avloppsmätningar
  • flera operativa insatser har genomförts på olika platser i länet
  • kartläggningen ”krogar mot knark”.

Samverkansplan för Gävleborg mot narkotika Pdf, 234.7 kB.

Länsstyrelsen har även arbetat brett med risk- och skyddsfaktorer bland unga som har varit en central komponent i de kommundialoger vi genomför.

Fortsatt arbete

Gängkriminaliteten och narkotikasituationen är ingenting som en ensam aktör kan lösa på egen hand. Vi måste alla samarbeta och ta vårt ansvar utifrån våra kompetensområden. Dessutom behöver vi måste se möjligheter och inte hinder när det gäller samarbete och utbyte av information.

Inom Gävleborg mot narkotika har vi alla nyckelaktörer samlade där vi träffas kontinuerligt. Fokus för det fortsatta samarbetet kommer att främst handla om de öppna drogscenerna som skapar otrygghet i våra samhällen. Detta gör vi genom att angripa problematiken på flera sätt, dels operativt, dels genom att engagera civilsamhället, näringsidkare och så vidare. Alla har ett ansvar och måste bidra. Genom att få bort våra öppna drogscener och den offentliga narkotikahandeln så kommer vi bidra till en större trygghet i samhället där vi återtar det offentliga rummet.

Situationen i Sverige

Just nu befinner vi oss i en väldigt allvarlig situation i Sverige. De dödliga skjutningarna och sprängningarna ökar medan det i andra europeiska länder minskar. Vi ligger i topp i Europa när det kommer till gängrelaterat dödligt våld. Sverige har idag flera kriminella nätverk som i de flesta fall är baserade i storstadsregionerna men vars kontakter sträcker sig över stora delar av landet.

All form av befattning med olaglig narkotika bidrar till en ökad narkotikahandel och därmed fler skjutningar, sprängningar och våldsdåd. Narkotikahandeln göder gängkriminaliteten och de kriminella är beroende av narkotikabrukare som köper deras varor.

Rekrytering

Gängen rekryterar sina anhängare till stor del i segregerade och socioekonomiskt utsatta områden där en stor del av befolkningen består av utlandsfödda. Vissa nätverk är kopplade till specifika nationaliteter där även släktband är viktiga. Andra är mer differentierade och är öppna för en bredare rekryteringsbas.

De kriminella nätverken kan skilja sig åt och består i vissa fall av välorganiserade organisationer medan det i andra fall är tillfälliga löst sammansatta strukturer och grupperingar som ändras över tid. Ofta finns det dock en utpräglad hierarki där man som medlem kan klättra och ”göra karriär”. Många av nätverkens högsta ledare bor och vistas utomlands. Nätverken upprätthåller sin kontroll och legalitet genom hot, våldsdåd och terror. Dessa våldsyttringar var förr isolerade till storstadsregionerna men sker nu över stora delar av landet där gängen fått fotfäste och bedriver handel.

Gängen rekryterar unga personer genom att locka med till exempel pengar, fina klockor, cyklar och så vidare. De unga personerna får sedan utföra mycket av det riskabla ”smutsgörat” som att transportera narkotika eller utföra grova våldsdåd.

Det här kan du göra

När någon tar droger på krogen eller firmafesten så finansierar de därmed den grova kriminaliteten. De ungdomar som provar cannabis första gången eller smakar på smuggelsprit så är även dem med och finansierar den grova kriminaliteten.

Genom att avstå från narkotika och inte glorifiera den kultur och levnadssätt som förknippas med narkotikaanvändande och narkotikahandel, så bidrar vi till att minska gängens kundkrets och kassainflöde. Som privatpersoner är det även viktigt att vi visar civilkurage och aktivt tar avstånd. Att vi visar att det inte är okej när någon vi känner eller när någon offentligt brukar eller hanterar narkotika. Precis som vi aktivt motarbetar mobbning i skolan och våld i offentlig miljö.

Tänk innan du handlar

Som privatperson är det viktigt att tänka till vilka aktörer man stödjer rent ekonomiskt. Är det rimligt att jag kan gå och klippa håret för 150 kronor när det på de flesta salonger är betydligt dyrare? Är det rimligt att kunna rekonditionera bilen för 300 kronor? Är det rimligt att det lyser på pizzerian eller livsmedelsbutiken mitt i natten trots att det nästan aldrig är några kunder där?

En stor inkomstkälla för gängen är narkotikahandeln men även välfärdsbrottsligheten som består i bidragsbrott, förskingring och pengatvätt.

Genom att tänka till, visa civilkurage och ta ställning i vardagen så kommer vi långt när det gäller att motarbeta de kriminella gängen. Genom att ta sitt personliga ansvar så bygger vi gemensamt en kultur där narkotikaanvändning, fusk och genvägar inte har någon plats.

Situationen i Gävleborg

De kriminella nätverken handlar med all form av narkotika – cannabis, centralstimulerande, opioider och hallucinogener. Traditionellt har de största inkomstkällorna bestått av cannabis, amfetamin och kokain. Alla preparat ingår dock i handeln och vissa substanser och preparat ”trendar” ibland i olika grad och inom olika geografiska områden och samhällsgrupper. I Gävleborg förekommer precis som i övriga landet all form av narkotikabrukande som omfattar samtliga av ovan nämnda grupper. Dock har man som nämns ovan sett en markant ökning och en trend av kristall (3cmc).

Narkotikaanvändande förekommer inom alla samhällsklasser och över de flesta åldrar. Vissa människor är djupt insyltade i den kriminella världen och både brukar och säljer narkotika. Andra är enbart brukare som är drabbade av ett långtgående missbruk. Sedan har vi en bred grupp som använder narkotika sporadiskt, vilket är ofta förekommande i krogmiljö.

Dock är det bekymmersamt att man ser en mer liberal inställning till narkotika bland ungdomar. Den livsstil som associeras med narkotikahandel och gängkriminalitet i hög grad glorifieras och sprider sig bland många ungdomar. Precis som i övriga landet förekommer även i Gävleborg narkotikahandel där kriminella aktörer kämpar om marknadsandelar.

Starten till samverkan

I september 2021 initierade polisen en samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg. Där pratade man om vikten att samarbeta och satsa mer på arbete mot narkotika.

Länsstyrelsen Gävleborg och Polismyndigheten Region mitt bjöd in representanter från länets kommuner, Åklagarmyndigheten, Högskolan i Gävle, Region Gävleborg, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan och Tullverket till ett uppstartsmöte i Gävleborg mot narkotika i december 2021. Efter mötet utsåg varje aktör sedan en kontaktperson som ingår i en arbetsgrupp för arbetet med kommande insatser.

Under 2022 har alla aktörer tillsammans gjort en behovsinventering som ligger till grund för planering av insatser mot narkotika.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Gävleborg

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss