ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom:

  • utbildning och information till kommuner
  • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Regional ANDTS-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

ANDT i Gävleborgs län

I Gävleborgslän har en regional strategi "Strategi för ANDT-arbetet i Gävleborgs län 2017-2021" arbetats fram av en styrgrupp med representanter från Polismyndigheten, Högskolan i Gävle, Region Gävleborg, Skatteverket, Tullverket, Länsstyrelsen och företrädare för kommunernas ANDT-samordnare och tillsynshandläggare.

Strategi för ANDT-arbetet i Gävleborgs län 2017-2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gävleborgs regionala ANDT-strategi följer samma struktur som den nationella strategin. Under målområden har regionala prioriteringar tagits fram som aktörerna gemensamt ska sträva efter under strategiperioden. Den regionala strategin innehåller dessutom ett nytt område, spel om pengar, där en lagändring trädde i kraft 1 januari 2018.

Det övergripande målet för regeringens och länets strategi är:

Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla ANDT-arbetet i länet.

Utifrån de regionala prioriteringarna ska en tvåårig handlingsplan arbetas fram av styrgruppen för arbetet. En för åren 2018–2019 och en för åren 2020–2021. Handlingsplanerna ska beskriva aktiviteter, ansvarig aktör och hur man ska följa upp aktiviteten. De ANDT-förebyggande insatserna i handlingsplanen ska baseras på kunskapsbaserade metoder eller bästa beprövad erfarenhet.

Handlingsplan för ANDTS 2018-2019 Länk till annan webbplats.

Uppföljning av handlingsplan 2018-2019 Länk till annan webbplats.

Handlingsplan för ANDTS 2020-2021 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat att förlänga den Regionala strategin för ANDTS-arbetet i Gävleborg under 2022 för att invänta ny nationell strategi som utgör underlag för en ny regional strategi.

Regional information om länets arbete

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna ANDT-arbetet och skapa förutsättningar för att den nationella ANDT-politiken förverkligas i länet. Det finns goda skäl för att prioritera ANDT-arbetet, både ur ett hälsofrämjande, förebyggande, brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterande perspektiv. Genom att arbeta förebyggande med ANDT kan vi uppnå bättre folkhälsa samtidigt som tryggheten kan öka och brottsligheten minska.

Styrgrupp

Styrgrupp för ANDT-arbetet utgörs av Samhällsrådet som är ett samverkans-och samordningsforum för sociala, brottförebyggande och krisberedskapsfrågor i Gävleborg län. Samhällsrådets huvudsakliga ansvarsområden är brottsförebyggande arbete, regional krishantering, flyktingfrågor samt folkhälsa och ANDT-frågor. 

Samhällsrådet består av de högsta cheferna från Länsstyrelsen Gävleborg, Polisområde Gävleborg, Region Gävleborg samt representanter från länets kommuner. Även Migrationsverket deltar i Samhällsrådet möten.

Nätverks och samordningsgrupper

En strukturerad samverkan kring ANDT-frågorna finns i länet. Förutom olika nätverk i ANDT-frågor finns samverkansstrukturer som har koppling till länets ANDT-arbete så som Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete – NSFG och ANDT-samverkansgrupp vid Högskolan i Gävle.

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

  • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
  • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020: Mål och insatsområden på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Regeringens skrivelse om den samlade strategin på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Broschyrer riktade till föräldrar om alkohol, tobak och nikotinprodukter, tramadol och cannabis

Kunskapsbaserad information, framtagen av länsstyrelserna, att använda i mötet med vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Materialet kan användas av exempelvis skola, ungdomshälsa, socialtjänst, föräldraskapsstödjare, föreningar med flera.

Hälso- och sociala effekter av cannabis

En faktafilm om cannabis, baserad på en forskarrapport från WHO. Filmen riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i ungdomars närhet.

Forskarrapporten i svensk version Länk till annan webbplats.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige

Länsstyrelserna har tagit fram en broschyr på lättläst svenska om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) för dig som är ny i Sverige. Broschyren ger information om ANDT till föräldrar, vilka lagar som gäller i Sverige och hur ANDT påverkar hälsan.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Ny tobakslag från 1 juli 2019

I Sverige gäller rökförbud på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem sedan 1994. Den 1 juli 2019 trädde den nya lagen om tobak och liknande produkter i kraft, vilket bland annat innebär att rökförbudet utökats till att omfatta fler utomhusmiljöer och fler produkter.

Förbjudet att röka på allmänna platser utomhus Länk till annan webbplats.

Kontakt