Regional handlingsplan för grön infrastruktur

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Regional handlingsplan för Gävleborgs län

Handlingsplanen för grön infrastruktur i Gävleborgs län beslutades i december 2021. I handlingsplanen presenteras kunskapsunderlag och förslag till åtgärder som behövs för att bibehålla och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur ska fungera som ett kunskaps- och planeringsunderlag som ska kunna användas vid prioritering och planering av mark- och vattenanvändning samt naturvårdsåtgärder.

Handlingsplanens delar

Handlingsplanen består av tre delar, del A-C, som du kan ladda ner. Här beskriver vi hur handlingsplanen är uppdelad och var du kan hitta olika uppgifter.

Illustration över handlingsplanens tre delar.

Del A - Bakgrund Länk till annan webbplats.

Kapitel 1 - Inledning

Här beskrivs kortfattat vad grön infrastruktur är, Sveriges arbete med grön infrastruktur och länsstyrelsens uppdrag och avgränsning i arbetet

 • läsanvisningar till handlingsplanen
 • introduktion till den ekologi som ligger till grund för värderingar av grön infrastruktur
 • olika begrepp som används i arbetet med grön infrastruktur

Kapitel 2 – Mål och huvudsyfte med handlingsplaner för grön infrastruktur

Här beskrivs mål och syfte med handlingsplanen, beskrivning av vad arbetet är tänkt att bidra med, samt bakgrunden till arbetet.

 • beskrivning av arbetssätt och omfattning
 • koppling till internationella och nationella mål inom miljöarbetet

Del B - Nulägesbeskrivning Länk till annan webbplats.

I denna del av handlingsplanen presenteras länets förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Upplägget är strukturerat efter de miljökvalitetsmål som bedömts som relevanta för länet.

 • Kapitel 1 – Bakgrund och läsanvisning för nulägesbeskrivningen beskriver innehållet av denna del av handlingsplanen och hur kapitel 4 – 10 är strukturerade (se nedan).
 • Kapitel 2 – Grunduppgifter om fysiska förutsättningar beskriver länet i form av dess geografi, vegetation, meterologi och klimat, historik, mm.
 • Kapitel 3 – Grunduppgifter om befintliga bevarandeinsatser redogör för olika typer av befintliga bevarandeinsatser, såsom områdesskydd, insatser för prioriterade arter och annat bevarandearbete.
 • Kapitel 4 – 10 beskriver varje naturtyps förekomst och förutsättningar i länet, dess ekosystemtjänster, hot, påverkan och hinder, befintliga bevarandeinsatser samt de största utmaningarna kopplat till respektive naturtyp. Förslag på åtgärder för att hantera de identifierade utmaningarna presenteras samt kopplingar till nationella miljökvalitetsmål, friluftsmål, globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) och andra regionala strategier, planer och program.
 • Kapitel 4 – Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Kapitel 5 – Levande sjöar och vattendrag
 • Kapitel 6 – Myllrande våtmarker
 • Kapitel 7 – Ett rikt odlingslandskap
 • Kapitel 8 – Levande skogar
 • Kapitel 9 – God bebyggd miljö
 • Kapitel 10 – Ett rikt växt och djurliv
 • Kapitel 11 – Begränsad klimatpåverkan beskriver kortfattat kopplingen mellan ekosystembaserad klimatanpassning och grön infrastruktur

Del C – Insatsområden och åtgärder Länk till annan webbplats.

För att handlingsplanen för grön infrastruktur i Gävleborgs län ska bidra till konkreta förbättringar av länets gröna infrastruktur, omfattar handlingsplanen så kallade insatsområden med identifierade utmaningar och förslag på åtgärder för att hantera dessa. Syftet med insatsområdena är att peka ut viktiga inriktningar att arbeta vidare med, identifiera de utmaningar vi står inför inom respektive insatsområde samt föreslå åtgärder för att hantera utmaningarna och stärka den gröna infrastrukturen i Gävleborgs län.

Kapitel 1 – Bakgrund till insatsområden och åtgärder

Beskriver och förklarar hur länets insatsområden valts ut samt presenterar tre regionala målbilder som arbetet med grön infrastruktur ska bidra till:

 • Kunskapsuppbyggnad, strategisk planering och arbetsstöd
 • Samverkan och kunskapsspridning
 • Fysiska åtgärder

Kapitel 2 – Varför jobba med grön infrastruktur?

Presenterar motiv till arbetssättet.

Kapitel 3 – Övergripande utmaningar för länets gröna infrastruktur

går igenom hot och utmaningar för en fungerande grön infrastruktur i länet, såsom bristande planering och överblick, otydlig ansvarsfördelning, klimatförändringar samt förlust och fragmentering av habitat.

Kapitel 4 – Regionala insatsområden i Gävleborgs län

Beskriver insatsområdena, identifierade utmaningar och förslag på åtgärder för att möta utmaningarna

 • Havets och kustens gröna infrastruktur
 • Grön infrastruktur i sjöar och vattendrag
 • Våtmarkernas gröna infrastruktur
 • Grön infrastruktur i odlingslandskapet
 • Skogslandskapets gröna infrastruktur
 • Grön infrastruktur i bebyggda miljöer

Bilagor till Del B - Nulägesbeskrivning

Bilaga B1 – Värdetrakter hav och kust Länk till annan webbplats.

Bilaga B2 – Värdetrakter sjöar och vattendrag (under framtagande)

Bilaga B3 – Värdetrakter våtmarker Länk till annan webbplats.

Bilaga B4 – Värdetrakter odlingslandskap och gräsmarker (under framtagande)

Bilaga B5 - Värdetrakter skog Länk till annan webbplats.

Bilaga B6 - Projektsammanfattning: Granskogar i boreal zon med lavskrika som exempelart Länk till annan webbplats.

Bilagor till Del C – Insatsområden och åtgärder

Bilaga C1 – Planerade åtgärder

Ett Excel-dokument där alla planerade åtgärder beskrivs. Denna bilaga är ett levande dokument där åtgärder kan läggas till allt eftersom; planeras, utvärderas och markeras som färdiga när de genomförts.

Kontakta Länsstyrelsen Gävleborg om du inte har möjlighet att öppna Microsoft Excel-filer.

Bilaga C1 – Planerade åtgärder Länk till annan webbplats.

Introduktion till den regionala handlingsplanen

Gävleborgs läns handlingsplan består av tre delar, varav del A - Bakgrund och del B - Nulägesbeskrivning färdigställdes under 2019. (Dessa två första delar har uppdaterats, bland annat med nya kartor, under 2021.) Del C - Insatsområden och åtgärder färdigställdes i december 2021.

Även om själva handlingsplanen är färdig pågår fortfarande arbete med att ta fram ytterligare material, såsom underlag, kartmaterial och vägledningar till stöd i arbetet med grön infrastruktur.

Exempelvis pågår fortfarande arbetet med att ta fram värdetrakter för flera olika naturtyper. Allt eftersom dessa kartunderlag blir klara kommer de att göras tillgängliga på hemsidan. Planen är att värdetrakter ska finnas för skogslandskapet, marina miljöer, våtmarker och för odlingslandskapet.

Nuläge för länets gröna infrastruktur

I del B av den regionala handlingsplanen kan man läsa om hur Gävleborgs natur mår idag. Generellt sett kan vi se att vi har mycket arbete framför oss för att implementera själva tankesättet kring grön infrastruktur för att få en bättre samordning i framtiden, när vi gör olika förändringar i landskapet.

Utmaningar idag och framöver

Den största utmaningen idag är att få alla aktörer i landskapet att tänka bortom sina egna intresse- och fysiska områden och även att hitta arbetsmetoder och verktyg som underlättar beaktande av den egna verksamheten utifrån ett landskapsperspektiv.

Vi ser idag att viktiga områden t ex blir för små för att arter ska kunna klara sig där eller att möjliga vägar för arter att förflytta sig i landskapet försvinner. Både exploatering av mark och vatten, men också en upphörd hävd av vissa marker försvårar för arter att överleva och sprida sig i landskapet, med en minskad biologisk mångfald som följd. Färre arter i landskapet gör att vi får svårare att dra nytta av de ekosystemtjänster vi är så beroende av, som till exempel pollinering, rent vatten och att stå bättre rustade i ett förändrat klimat. När områden exploateras eller växer igen minskar också möjligheterna för oss människor att vistas i naturen och folkhälsan äventyras därmed. Flera studier visar nämligen att vi mår bra av att vistas i ”naturlig natur” och närheten till och möjligheten att nyttja naturen för rekreation bidrar till bättre psykisk och fysisk hälsa.

Viktiga områden för insatser

I del C av den regionala handlingsplanen listas tematiska områden som är viktiga att göra olika insatser i för att förbättra förutsättningarna för en fungerande grön infrastruktur. I Gävleborgs län har vi valt ut följande sex insatsområden:

 1. Havets och kustens gröna infrastruktur
 2. Grön infrastruktur i sjöar och vattendrag
 3. Våtmarkernas gröna infrastruktur
 4. Grön infrastruktur i odlingslandskapet
 5. Skogslandskapets gröna infrastruktur
 6. Grön infrastruktur i bebyggda miljöer

För varje insatsområde beskrivs de problem och utmaningar som identifierats, samt förslag på åtgärder som skulle behöva genomföras för att adressera dessa.

I vissa fall ges också förslag på vilka aktörer som bör involveras i arbetet. Länsstyrelsen kan själv göra många åtgärder, men samverkan med t ex markägare, kommuner och olika föreningar som kan ha intressen i ett område är en förutsättning för att arbetet ska ha någon verklig effekt.

Åtgärder som ska genomföras

Utifrån de åtgärdsförslag som beskrivits i handlingsplanens del C kommer konkreta åtgärder planeras och utföras. Vissa åtgärder som föreslås i handlingsplanen kommer troligtvis att kunna genomföras inom ramen för andra verksamheter och projekt.

Länsstyrelsens arbete med att ta fram värdetrakter, både GIS-material och beskrivningar av utpekade värdetrakter pågår. Allt eftersom dessa kartunderlag och bilagor blir klara kommer de att göras tillgängliga på hemsidan.

För en mer detaljerad bild av olika åtgärder som ska genomföras i länet hänvisas till bilaga C1, som hör till del C av den regionala handlingsplanen. Denna bilaga är ett levande dokument där åtgärder kan läggas till allt eftersom, planeras, utvärderas och markeras som färdiga när de genomförts.

Så kan du bidra i arbetet

Arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som bara kan gå i mål om vi jobbar tillsammans. Vi på Länsstyrelsen ser gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss