Underlag för planering och byggande

Länsstyrelsen samordnar planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram till kommunens planläggning. Det gör vi för att allmänna och statliga intressen ska tas om hand i planeringsprocessen.

I kommunens planering för mark- och vattenanvändning bidrar Länsstyrelsen med rådgivning och planeringsunderlag i tidiga planskeden. Vi bevakar också att statliga intressen tas om hand senare i planeringsprocessen. Statliga intressen kan gälla bland annat:

 • natur- och kulturvärden
 • infrastrukturen
 • militära
 • vatten

Samlat underlag i planeringskatalogen

Planeringsunderlagen finns samlade i Planeringskatalogen. Här kan du som arbetar med fysisk samhällsplanering på kommun eller myndighet hitta underlag som rapporter, vägledningar, geodata och karttjänster.

Riksintressen

Riksintressen är områden som är skyddade eftersom de är viktiga ur ett nationellt perspektiv, det kan till exempel vara områden med höga natur- och kulturvärden. Riksintressena är skyddade mot åtgärder som innebär påtaglig skada eller försvårar möjligheten att nyttja intresset.

Du hittar information om riksintressen i Planeringskatalogen.

Länets riksintressen  

Riksintresse kan gälla för såväl områden som är skyddsvärda på grund av sina speciella natur- och kulturvärden som för områden som är av betydelse för ett speciellt nyttjande, exempelvis kommunikationer. Områden kan även vara riksintressanta för totalförsvaret.

I Gävleborgs län finns områden som är av riksintresse för bland annat:

 • naturvård
 • kulturmiljövård
 • friluftsliv
 • energiproduktion
 • kommunikationer
 • yrkesfiske
 • vattenförsörjning
 • totalförsvaret

Hushållningsbestämmelser för vissa områden i landet

Större områden pekas ut direkt i miljöbalkens fjärde kapitel som riksintressanta på grund av sina samlade natur- och kulturvärden. I Gävleborg finns ett flertal områden som omfattas av miljöbalkens fjärde kapitlet paragraf två. I dessa områden ska särskild hänsyn tas till det rörliga friluftslivet och turism. I länet finns också vattendrag med tillhörande käll- och biflöden som är utpekade som skyddade vattendrag enligt fjärde kapitlet paragraf sex miljöbalken. Till riksintressen enligt fjärde kapitlet hör också Natura 2000-områden.

Grön infrastruktur

I arbetet med grön infrastruktur är det viktigt att se till helheten och låta den lokala åtgärden bli del i ett större sammanhang. Det är därför bra att starta med en karta som visar en större geografisk avgränsning än den man egentligen har tänkt arbeta i, för att på detta sätt se de stora dragen i landskapet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss