Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2024:6

Utkom från trycket den 15 mars 2024.

Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Klackbergsskogens naturreservat i Hudiksvalls kommun.

beslutade den 11 mars 2024.
(2936-2018)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda Klack-bergsskogens naturreservat i Hudiksvalls kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att göra följande:

 1. Framföra motordrivet fordon.
 2. Ta ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
 3. Elda, annat än på våtmarken/myren i norra delen av naturreservatet med ved som tagits med och under förutsättning att spridningsrisk inte finns.
 4. Skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar.
 5. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet.
 6. Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 7. Skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt.

  Utan Länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att göra följande:
 8. Genomföra arrangemang med fler än 100 deltagare, till exempel tävlingar eller militär övningsverksamhet.

Undantag

Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall:

 1. Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.
 2. Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade.
 3. Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.
 4. Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade arrangemang enligt föreskrift 8.
 5. Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifter meddelade
  med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken och som preciseras i fastställd skötsel-plan. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom
  naturreservatet.
 6. Föreskrifterna utgör inte hinder för renskötsel i enlighet med rennärings-lagen (1971:437) eller för att framföra motordrivet fordon vid renskötsel i enlighet med gällande terrängkörningslagstiftning.
 7. Föreskrifterna gäller inte i ett område upp till 10 meter från respektive hörn på stugan som finns markerad på föreskriftskartan i naturreservats-beslutet.
 8. Föreskrifterna utgör inte hinder för markägaren att med hjälp av fyr-hjuling eller liknande, transportera det material som behövs för underhåll av stugan som finns i naturreservatet enligt den sträckning som är markerad på föreskriftskartan i naturreservatsbeslutet, förutsatt att alla andra nödvändiga tillstånd och dispenser beviljas. Föreskrifterna utgör inte hinder för markägaren att avverka den minsta mängd träd/buskar som krävs för att kunna köra till stugan ovan, samt att lägga enkel bro över bäcken för samma ändamål. De fällda träden/buskarna ska lämnas kvar i naturreservatet.
 9. Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av; befintliga stigar, traktorvägar, tillåten ny traktorväg och ny tillståndsgiven enskild färdled. Med befintliga avses vid tidpunkten för det här beslutet. Träd som faller över stigar/traktorvägar/färdled får kapas och läggas vid sidan om. Körspår i traktorvägarna får fyllas igen med material från sidorna som blivit upp-tryckt.

  Dessa föreskrifter träder i kraft den 6 april 2024.

  På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Sofia Engberg (Enheten för naturskydd)

21FS 2024:6 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Klackbergsskogens naturreservat i Hudiksvalls kommun Pdf, 114.7 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss