Skyfallsliknande regn i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2024:7

Utkom från trycket den 8 mars 2024
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Agön-Kråköns naturreservat i Hudiksvalls kommun.

beslutade den 4 mars 2024.
(2730-2023)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att ändra Agön- Kråköns naturreservat i Hudiksvalls kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att göra följande:

 1. framföra motordrivet fordon på land,
 2. ta ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda
  stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. elda, annat än på iordningställda eld- och grillplatser. Eldning får endast ske
  med utlagd ved,
 4. tälta, annat än inom naturhamnarna (föreskriftsområde B3),
 5. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 6. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 7. medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 9. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt,
 10. rida eller cykla i terrängen,
 11. på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda inspelat ljud för att
  locka fåglar eller andra djur,
 12. använda området för organiserade arrangemang, t.ex. tävlingar och militära
  övningar,
 13. under tiden 1/2 – 31/8 vistas inom område som anges på bilaga 1.
  Utan Länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att göra följande:
 14. normalt underhåll av sjökablar och ledningar.

Undantag

Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall:

 1. Föreskrifterna utgör inte hinder för skötsel och underhåll av sjösäkerhets-anordningar, som till exempel fyrar, sjövägmärken och sjömärken, av Sjöfartsverket eller av förvaltare med tillstånd från Transportstyrelsen.
 2. Föreskrifterna utgör inte heller hinder för att sätta upp sjövägmärken eller etablera och dra in sjömärken av Sjöfartsverket eller av förvaltare med tillstånd från Transportstyrelsen.
 3. Föreskrifterna utgör inte hinder för renskötsel i enlighet med rennärings-lagen (1971:437) eller framförande av motordrivet fordon eller skyltning vid renskötsel i enlighet med gällande terrängkörningslagstiftning.
 4. Föreskrifterna utgör inte hinder för Försvarsmakten och myndigheterna inom totalförsvarets militära del att bedriva verksamhet som syftar till att övervaka det svenska territoriet samt upptäcka eller avvisa kränkningar av detsamma.
 5. Föreskrift 1 utgör inte hinder för transport med fyrhjuling eller liknande längs stigen mellan Lotsviken (Agö 1:4) och Agö fyr (Agö 1:2) under för-utsättning att dispens enligt Terrängkörningslagen (1975:1313) erhållits.
 6. Föreskrift 5 ovan utgör inte hinder för plockning av sådana bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade.
 7. Föreskrifterna 1, 5, 6 och 7 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.
 8. Föreskrift 6 utgör inte hinder för lagligt fiske.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 mars 2024: då Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter 2004:54 beslutade den 17 maj 2004 upphör att gälla.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Peter Nordling (Enheten för naturskydd)

21FS 2024:7 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Agön-Kråköns naturreservat i Hudiksvalls kommun Pdf, 1021.1 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss