Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2024:4

Utkom från trycket den 1 mars 2024
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Åsbergets naturreservat i Hudiksvalls kommun.

beslutade den 26 februari 2024.
(3033-2018)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda Åsbergets naturreservat i Hudiksvalls kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att göra följande:

 1. Framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik.
 2. Ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med.
 3. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
 4. Skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar.
 5. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet.
 6. Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 7. Skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt.

  Utan Länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att göra följande:
 8. Använda området för organiserade arrangemang, till exempel tävlingar eller militär övningsverksamhet.

Undantag

Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall:

 1. Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.
 2. Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade.
 3. Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.
 4. Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.
 5. Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.
 6. Föreskrifterna ovan utgör inte hinder för att utöva renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437) eller framföra motordrivet fordon vid renskötsel i enlighet med gällande terrängkörningslagstiftning.
 7. Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifterna meddelade med stöd 7 kap. 6 § miljöbalken och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet.
 8. Föreskrifterna utgör inte hinder för drift, underhåll, reparation och ombyggnation av befintliga 400 kilovoltkraftledningar som går genom naturreservatet, inom ramen för gällande nätkoncession och ledningsrätt. Åtgärderna avser nödvändiga avverkningar i kraftledningsgata och sidoområde samt de nödvändiga transporter med motordrivet fordon utom väg som krävs för drift, underhåll, reparation och ombyggnation.
  Med ombyggnation avses att byta ut hela eller delar av ledningen med tillhörande anläggningsarbeten. Med befintlig avses tidpunkten för föreliggande beslut. Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken krävs dock alltid för verksamheter eller åtgärder som väsentligt kan ändra naturmiljön.
 9. Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll inom befintligt vägområde av befintlig skogsbilväg som direkt angränsar till eller går genom naturreservatet. Med befintlig avses tidpunkten för föreliggande beslut.
  Med vägområde avses vägbana, dike och ytterligare två meter från dikessläntens bakre krön.
 10. Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av de befintliga stigar, med tillhörande bro över vattendrag, som finns markerade på föreskriftskartan. Om träd faller över stigen får stammen kapas och läggas vid sidan av stigen. Igenväxningsvegetation (träd och buskar) med brösthöjdsdiameter mindre än 6 centimeter på och i direkt anslutning till stigen får tas bort. Grenar som hänger ut över stigen får kapas. Utläggning av grus på stigen vid ojämna partier får ske vid behov.
 11. Föreskrifterna gäller inte i ett område upp till 10 meter från respektive hörn på den privata stugan på fastigheten Trogsta 19:7.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 mars 2024.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Cecilia Lindén (Enheten för naturskydd)

21FS 2024:4 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Åsbergets naturreservat i Hudiksvalls kommun Pdf, 125.9 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss