Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2024:3

Utkom från trycket den 9 februari 2024
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Ålsjöns naturreservat i Söderhamns kommun.

beslutade den 5 februari 2024.
(511-5532-2011)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda Ålsjöns naturreservat i Söderhamns kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att göra följande:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på reservatets parkering,
 2. ta annan ved än den som tillhandahålls,
 3. elda annat än på anvisad plats och endast med medtagen eller
  tillhandahållen ved,
 4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller
  omkullfallna träd och buskar,
 5. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 6. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 7. medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 9. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten
  eller därmed jämförligt,
 10. framföra motordriven farkost på vatten,
  Utan Länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att göra följande:
 11. Använda området för organiserade idrottstävlingar eller militär
  övningsverksamhet,
 12. Under perioden 15/3–31/7 beträda eller vistas, samt framföra farkost, inom
  det område som avgränsas på bifogad karta, bilaga 1 (Ålsjöns vattenyta
  samt omgivande våtmarker och vassruggar).

Undantag

Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall:

 1. Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på
  frusen och väl snötäckt mark längs befintlig markerad skoterled, se karta
  bilaga 2 samt på stig som är markerad på föreskriftskartan öster om
  järnvägen, se karta bilaga 3.
 2. Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för ägare till fastigheterna Östansjö 46:2
  och Östansjö 46:4 att köra fyrhjuling på den väg som är markerad på karta,
  bilaga 3.
 3. Föreskrift 3 utgör inte hinder för användning av friluftskök.
 4. Föreskrifterna 1, 6 och 7 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild
  rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.
 5. Föreskrift 5 ovan utgör inte hinder för infångande av bottenfauna i
  studiesyfte i samband med skolverksamhet i närheten av Ålsjöns utlopp.
  Bottenfaunan ska släppas tillbaka på samma plats direkt efter att den
  studerats.
 6. Föreskrift 5 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana
  bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade.
 7. Föreskrift 6 ovan utgör inte hinder för tillåtet fiske enligt gällande
  fiskelagstiftning.
 8. Föreskrift 7 utgör inget hinder för vallning av betesdjur eller träning av
  vallhundar.
 9. Föreskrift 12 ovan gäller inte:

  - för befintlig järnväg, som löper genom reservatet, och för
  underhåll av denna,
  - för tillsyn av betesdjur och vid underhåll av befintligt
  djurstängsel,
  - för att beträda eller vistas på befintliga spänger, stigar, vägar och
  fågeltorn i Ålsjöns naturreservat,
  - om hela sjön är istäckt.
 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 9 mars 2024.
 2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsens i Gävleborgs läns föreskrifter
  (21FS 1979:20) om Ålsjöns naturreservat.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Helena Persson (Naturskydd)

21FS 2024:3 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Ålsjöns naturreservat i Söderhamns kommun Pdf, 2 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss