Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2023:13

Utkom från trycket den 8 december 2023
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Tjursö-arkipelagens naturreservat i Gävle kommun.

beslutade den 4 december 2023.
(511-5526-2011)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda Tjursö-arkipelagens naturreservat i Gävle kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att göra följande:

 1. Framföra motordrivet fordon på land, annat än snöskoter på vintervägar enligt karta bilaga 3a. Snöskoter får endast framföras på fruset och väl snötäckt underlag.
 2. Framföra vattenskoter annat än på farled, enligt karta bilaga 3a. Med vattenskoter avses sådan farkost som definieras i förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter.
 3. Framföra båt eller annan motordriven farkost på vatten i högre hastighet än 5 knop annat än i farled, enligt karta bilaga 3a
 4. Ta ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
 5. Elda, annat än med ved som lagts ut av förvaltaren eller med ved som tagits med.
 6. Skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar.
 7. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet.
 8. Under tiden 1/1 - 31/7 beträda öar, holmar eller markområden som i terrängen markerats med skylt om tillträdesförbud samt markerats på karta över gällande tillträdesförbud, eller vistas närmare dessa än 100 m.
 9. Medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur.
 10. Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 11. Skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt.
 12. På ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda inspelat ljud för att locka fåglar eller andra djur.

  Utan Länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att göra följande:
 13. Genomföra större arrangemang, till exempel tävlingar eller militär övningsverksamhet med fler än 50 deltagare.

Undantag

Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall:

 1. Föreskrifterna 1, 7 och 9 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.
 2. Föreskrift 2 ovan utgör inte hinder för kortare transport från farled till annan plats, exempelvis stuga eller ö.
 3. Föreskrift 6 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade.
 4. Föreskrift 7 utgör inte hinder för tillåtet fiske enligt gällande fiskelagstiftning.
 5. öreskrift 8 utgör inte hinder för båttrafik i markerade farleder enligt karta bilaga 3a.
 6. Föreskrift 10 utgör inte hinder för utprickning av befintlig farled enligt karta bilaga 3a. Föreskriften utgör ej heller hinder för uppsättning och underhåll av nödvändiga sjövägmärken för tillåten båttrafik i naturreservatet. Föreskriften utgör ej heller hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade arrangemang/tävlingar enligt föreskrift 13.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 december 2023.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Emil Kraft (Enheten för skydd av natur)

21FS 2023:13 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Tjursö-arkipelagens naturreservat Pdf, 177.9 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss