Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2023:12

Utkom från trycket den 24 november 2023
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Sandsjöåns naturreservat.

beslutade den 16 november 2023.
(1582-2023)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda Sand-sjöåns naturreservat i Ljusdals kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Läns-styrelsen.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att göra följande:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motor-fordonstrafik.
 2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med.
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
 4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar.
 5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet.
 6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt.

  Utan Länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att göra följande:
 8. genomföra organiserade arrangemang, till exempel tävlingar eller militär övningsverksamhet.

Undantag

Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall:

 1. Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.
 2. Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade.
 3. Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.
 4. Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.
 5. Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.
 6. Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifter meddelade med stöd 7 kap. 6 § miljöbalken och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av läns-styrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nöd-vändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom natur-reservatet.
 7. Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll inom befintligt väg-område (vägbana, dike och ytterligare 2 meter från dikessläntens bakre krön) av befintlig väg i, eller som direkt angränsar till naturreservatet. Med befintlig avses tidpunkten för bildandet av Sandsjöåns naturreservat.
 8. Föreskrifterna utgör inte hinder för den vattenreglering och det underhåll som behövs för att upprätthålla och driva de kulturhistoriska anlägg-ningarna vid Råbergskvarn. Föreskrifterna utgör inte heller hinder för transport av byggmaterial i samband med underhållsarbete av dem.
 9. Föreskrifterna gäller inte i ett område upp till 10 meter från respektive hörn på de två byggnaderna Råbergskvarn och Vadmalsstampen. Träd som tas ned i dessa områden ska lämnas kvar i naturreservatet. Vidare utgör inte föreskrifterna hinder för slyröjning kring övriga mindre byggnader som finns i området kring Råbergskvarn.
 10. Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av de befintliga stigar som finns i området kring Råbergskvarn, liksom av tillhörande parkeringsplats vid Kvarnåvägen. Om träd faller över stigarna får stammen kapas och läggas vid sidan av stigen.
 11. Föreskrifterna utgör inte hinder för underhåll av det vindskydd inklusive grusad yta som ligger norr om bron vid Högalund, ej heller för slyröjning i direkt anslutning till vindskyddet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 december 2023.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Cecilia Lindén (Enheten för skydd av natur)

21FS 2023:12 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Sandsjöåns naturreservat. Pdf, 34 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss