Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2023:9

Utkom från trycket den 9 juni 2023
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om eldningsförbud i Gävleborgs län.

beslutade den 9 juni 2023.
(4543-2023)

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor följande.

1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. För-budet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar, etc.).

2 § Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

3 § Förbudet omfattar inte heta arbeten på hårdgjorda ytor under förutsättning att

  1. Arbetena utförs i enlighet med de riktlinjer som är framtagna av Brand-skyddsföreningen Sverige och
  2. Att nödvändiga säkerhetsåtgärder har vidtagits.

4 § Förbudet omfattar inte naturvårdsbränning i syfte att gynna och bibehålla höga naturvärden under förutsättning att

  1. Naturvårdsbränningen senast en (1) vecka före planerad bränning har för-anmälts till räddningstjänsten i aktuell kommun
  2. Och de villkor och instruktioner som ges av räddningstjänsten följs.

5 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av länsstyrelsen.

6 § Definitioner

I denna föreskrift avses med

sammanhållen bebyggelse - bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

skog och mark – sammanhängande markområden med brännbar vegetation eller motsvarande som lätt kan antändas och snabbt sprida brand vidare över större ytor.

heta arbeten – sådana brandfarliga arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats.

Upplysning

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan enligt 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor dömas till böter.

Dessa föreskrifter träder i kraft kl. 11.00 den 9 juni 2023 och gäller tills vidare.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Johan Lund (Enheten för samhällsskydd och beredskap)

21FS 2023:9 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om eldningsförbud i Gävleborgs län Pdf, 133.5 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss