Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2023:8

Utkom från trycket den 19 maj 2023
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Brassbergets naturreservat i Ljusdals kommun.

beslutade den 15 maj 2023.
(511-5436-2011)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda Brass-bergets naturreservat i Ljusdals kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att göra följande:

 1. Framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik.
 2. Ta ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
 3. Elda, annat än med ved som tagits med.
 4. Skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar.
 5. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet.
 6. Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 7. Skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt.

  Utan Länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att göra följande:
 8. Genomföra arrangemang med fler än 50 deltagare, till exempel tävlingar eller militär övningsverksamhet.

Undantag

Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall:

 1. Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.
 2. Föreskrift 3 utgör inte hinder för användning av friluftkök.
 3. Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning av sådana bär och mat-svampar som inte är rödlistade, samt plockning för eget behov av övriga växter som inte är rödlistade.
 4. Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.
 5. Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.
 6. Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet.
 7. Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av befintliga vägar med tillhörande vägområde enligt bilaga i beslutet.
 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 10 juni 2023.
 2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsens i Gävleborgs läns föreskrifter (21FS 2001:93) om Brassbergets naturreservat samt (21FS 2009:96) om Norra Brassbergets naturreservat.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Martina Kluge (Enheten för skydd av natur)

21FS 2023:8 Länsstyrelsen Gävleborgs läns föreskrifter om Brassbergets naturreservat i Ljusdals kommun Pdf, 167.1 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss