• Eldningsförbud i Gävleborgs län

    På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud utomhus i hela Gävleborgs län. Eldningsförbudet gäller från och med fredagen den 9 juni klockan 11.00 tills vidare.   Due to the high fire risk in forest and land, the County Administrative Board of Gävleborg, in consultation with the county rescue services, has decided on a fire ban outdoors in the whole of Gävleborg County. The fire ban is valid from Friday, June 9 at 11 am until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2023:7

Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om ändring av Bromsvallsbergets naturreservat, Hudiksvalls kommun; beslutade den 8 maj 2023.

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat om ändring av området som avgränsas som naturreservat. Bromsvallsbergets naturreservat ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av karta i beslutet. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 8-10 §§ naturvårdslagen (1964:822) och 9 § naturvårdsförordningen (1976:484). Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har i beslutet (beslutat av Länsstyrelsen Gävleborg den 15 augusti 1995, dnr 231-703-95) med stöd av 10 § naturvårdslagen (1964:822) föreskrivit följande.

Ordningsföreskrifter
Inom naturreservatet är det förbjudet att göra följande:
1. Skada mark eller geologiska föremål.
2. Skada växande eller döda- stående eller ikullfallna- träd och buskar, gräva upp örter, mossor, svampar och lavar.
3. Skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur.
4. Framföra motordrivet fordon i terrängen.
5. Elda eller ta ved.
Undantag
För den nytillkomna delen av naturreservatet gäller inte föreskrifterna ovan i följande fall:
1. För befintlig kraftledning som gränsar till den nytillkomna delen av naturreservatet i öster, utgör inte föreskrifterna hinder för drift, underhåll, reparation och ombyggnation av kraftledningen inom ramen för gällande nätkoncession och ledningsrätt, inklusive nödvändiga avverkningar i sidoområde samt de nödvändiga transporter som krävs för arbetet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 juni 2023.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Pernilla Hansson (Enheten för skydd av natur)

21FS 2023:7 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om ändring av Bromsvallsbergets naturreservat, Hudiksvalls kommun Pdf, 118.5 kB.

Kontakt