Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2023:7

Utkom från trycket den 12 maj 2023
Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om ändring av Bromsvallsbergets naturreservat, Hudiksvalls kommun.

beslutade den 8 maj 2023.
(511-4285-2019)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat om ändring av området som avgränsas som naturreservat. Bromsvallsbergets naturreservat ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av karta i beslutet. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 8-10 §§ naturvårdslagen (1964:822) och 9 § naturvårdsförordningen (1976:484). Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har i beslutet (beslutat av Länsstyrelsen Gävleborg den 15 augusti 1995, dnr 231-703-95) med stöd av 10 § naturvårdslagen (1964:822) föreskrivit följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att göra följande:

  1. Skada mark eller geologiska föremål.
  2. Skada växande eller döda- stående eller ikullfallna- träd och buskar, gräva upp örter, mossor, svampar och lavar.
  3. Skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur.
  4. Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  5. Elda eller ta ved.

Undantag

För den nytillkomna delen av naturreservatet gäller inte föreskrifterna ovan i följande fall:

  1. För befintlig kraftledning som gränsar till den nytillkomna delen av naturreservatet i öster, utgör inte föreskrifterna hinder för drift, underhåll, reparation och ombyggnation av kraftledningen inom ramen för gällande nätkoncession och ledningsrätt, inklusive nödvändiga avverkningar i sidoområde samt de nödvändiga transporter som krävs för arbetet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 juni 2023.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Pernilla Hansson (Enheten för skydd av natur)

21FS 2023:7 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om ändring av Bromsvallsbergets naturreservat, Hudiksvalls kommun Pdf, 118.5 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss