Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2022:8

Utkom från trycket den 6 maj 2022

Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om ändring av föreskrifter (1996-12-10) gällande allmänheten för Naturreservatet Gammelstilla-Bredmossens domänreservat i Hofors och Sandvikens kommuner.

beslutade den 2 maj 2022.
(511-1436-2022)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken (1998:808) beslutat att ändra ordningsföreskrifterna gällande allmänheten för Naturreservatet Gammelstilla – Bredmossens domänreservat i Hofors och Sandvikens kommuner (beslutade av Länsstyrelsen Gävleborg den 10 december 1996, dnr 231-6212-95). Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att

  1. skada fast föremål eller ytbildning,
  2. göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen,
  3. medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur,
  4. framföra motordrivet fordon,
  5. tälta. Förbudet gäller inte för tältning en natt i skogen inom område som visas på karta i bilaga 1,
  6. elda eller ta ved. Förbudet mot att elda gäller inte på plats iordningställd av Länsstyrelsen, se karta i bilaga 1. Eldning får på denna plats ske med utlagd eller medhavd ved.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 28 maj 2022, då föreskrifter fattade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken för Naturreservatet Gammelstilla – Bredmossens domänreservat gällande allmänheten (beslut 1996-12-10, dnr 231-6212-95) upphör att gälla.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Sofia Engberg (Enheten för skydd av natur)

21FS 2022:8 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om ändring av föreskrifter (1996-12-10) gällande allmänheten för Naturreservatet Gammelstilla-Bredmossens domänreservat i Hofors och Sandvikens kommuner Pdf, 1.3 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss