Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2022:5

Utkom från trycket den 20 maj 2022
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Körbruksbergets naturreservat i Ljusdals kommun.

beslutade den 12 maj 2022.
(493-2019)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda Körbruksbergets naturreservat i Ljusdals kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
 2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift, och
 7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt.

  Det är också förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
 8. genomföra större organiserade arrangemang, t.ex. tävlingar eller militär övningsverksamhet. Med större arrangemang avses arrangemang med omkring 100 deltagare eller fler

Undantag

Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall:

 • Föreskrift 1 utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.
 • Föreskrift 4 utgör inte hinder för plockning av sådana bär och matsvampar som inte är rödlistade, samt plockning för eget behov av övriga växter som inte är rödlistade.
 • Föreskrifterna 1 och 5 utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.
 • Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.
 • Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.
 • Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifter meddelade med stöd 7 kap. 6 § miljöbalken och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet.
 • Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av befintliga vägar och kraftledningar som angränsar till eller går genom området.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 juni 2022.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Cecilia Lindén (Enheten för skydd av natur)

21FS 2022:5 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Körbruksbergets naturreservat i Ljusdals kommun Pdf, 156.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss