Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2022:18

Utkom från trycket den 16 december 2022
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter för Ängrabrännans naturreservat i Ljusdals kommun.

beslutade den 12 december 2022.
(3070-2019)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda Ängrabrännans naturreservat i Ljusdals kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
 2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift, och
 7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt.

  Det är också förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
 8. genomföra större organiserade arrangemang, t.ex. tävlingar eller militär övningsverksamhet. Med större arrangemang avses arrangemang med omkring 100 deltagare eller fler.

Undantag

Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall:

 • Föreskrift 1 utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.
 • Föreskrift 4 utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte rödlistade.
 • Föreskrifterna 1 och 5 utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.
 • Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.
 • Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.
 • Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifter meddelade med stöd 7 kap. 6 § miljöbalken och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet.
 • Föreskrifterna utgör inte hinder för drift, underhåll, reparation och ombyggnation av befintlig 400 kV kraftledning som går genom naturreservatet, inom ramen för gällande nätkoncession och ledningsrätt, samt breddning av kraftledningsgata enligt gällande ledningsrätt. Åtgärderna avser nödvändiga avverkningar i kraftledningsgata och sidoområde samt de nödvändiga transporter med motordrivet fordon utom väg som krävs för drift, underhåll, reparation och ombyggnation. Med ombyggnation avses att byta ut hela eller delar av ledningen med tillhörande anläggningsarbeten. Med befintlig avses tidpunkten för föreliggande beslut. Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken krävs dock alltid för verksamheter eller åtgärder som väsentligt kan ändra naturmiljön.
 • Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av övriga befintliga kraftledningar som angränsar till eller går genom naturreservatet. Med befintlig avses tidpunkten för föreliggande beslut.
 • Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll inom befintligt vägområde av befintliga vägar som direkt angränsar till eller går genom naturreservatet. Med befintlig avses tidpunkten för föreliggande beslut. Med vägområde avses vägbana, dike och ytterligare två meter från dikessläntens bakre krön.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 januari 2023.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Sofia Engberg (Enheten för skydd av natur)

21FS 2022:18 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter för Ängrabrännans naturreservat i Ljusdals kommun Pdf, 129.2 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss