Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2022:17

Utkom från trycket den 11 november 2022
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Örnbergstjärnarnas naturreservat i Ljusdals kommun.

beslutade den 7 november 2022.
(511-5037-2022)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda naturreservatet Örnbergstjärnarnas i Ljusdals kommun, se karta. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
 8. använda området för militära övningar.

  Det är också förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
 9. använda området för organiserade tävlingar.

Undantag

Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall:

 • Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid, på fruset och väl snötäckt underlag.
 • Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade.
 • Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.
 • Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.
 • Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 9.
 • Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet.
 • Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll inom befintligt vägområde av befintlig väg som direkt angränsar till naturreservatet. Med befintlig avses tidpunkten för föreliggande beslut. Med vägområde avses vägbana, dike och ytterligare 2 m från dikessläntens bakre krön.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 december 2022.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Sofia Engberg (Enheten för skydd av natur)

21FS 2022:17 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Örnbergstjärnarnas naturreservat i Ljusdals kommun Pdf, 156.2 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss