Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2022:16

Utkom från trycket den 4 november 2022

Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om naturreservatet Tolockbäcken i Hudiksvalls kommun.

beslutade den 31 oktober 2022.
(3486-2014)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda Tolockbäckens naturreservatet i Hudiksvalls kommun, se karta i bilaga 1. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 7. skada fasta föremål eller ytbildning, så som omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
 8. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, Det är också förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd 9. använda området för militära övningar.

Undantag

Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall:

 • Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.
 • Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade.
 • Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.
 • Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.
 • Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.
 • Föreskrifterna ovan utgör inte hinder för att utöva renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437) eller framföra motordrivet fordon vid renskötsel i enlighet med gällande terrängkörningslagstiftning.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 26 november 2022.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Caroliné Olofsson (enheten för skydd av natur)

21FS 2022:16 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om naturreservatet Tolockbäcken i Hudiksvalls kommun Pdf, 1.1 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss