Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2022:1

Förteckning över den 1 januari 2022 gällande författningar och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

XLK och 21FS används som förkortningar för Gävleborgs läns allmänna kungörelser respektive Gävleborgs läns författningssamling.

I regelförteckningen har sammanställts samtliga författningar och allmänna råd som har kungjorts i XLK eller 21FS och som inte förtecknas särskilt. För föreskrifter som inte publicerats i XLK eller 21FS anges diarienumret.

Föreskrifter som förtecknas särskilt
Samtliga lokala trafikföreskrifter som länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) finns förtecknade i RDT (rikstäckande databas för trafikföreskrifter, www.stfs.se).

21FS 2022:1 Förteckning över den 1 januari 2022 gällande författningar och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Gävleborgs län Pdf, 380.8 kB.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss