Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2021:8

Utkom från trycket den 19 november 2021
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om naturreservatet Axmars naturreservat i Gävle och Söderhamns kommuner.

Samband: 21FS 2024:9

beslutade den 15 november 2021.
(6559-2011)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kapitlet 4 § miljöbalken beslutat att bilda Axmars naturreservat i Gävle och Söderhamns kommuner. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kapitlet 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon på land annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
 2. framföra motordriven farkost på vatten i högre hastighet än 7 knop inom vattenområden med mindre djup än 3 meter enligt gällande sjökort,
 3. ankra, förtöja båt eller annan farkost i mer än två dygn, utom när vädret inte medger fortsatt färd,
 4. ta ved eller elda annat än på iordningsställda rastplatser.
 5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 6. skada, plocka eller samla in växter, svampar, lavar och alger,
 7. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, färdas eller uppehålla sig nära fågelkolonier, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 8. medföra hund som inte är kopplad, eller annat okopplat husdjur,
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 10. förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t.ex. omlagra eller bortföra sten, borra, hacka, spränga, rista gräva eller måla,
 11. under perioden 15 februari – 15 augusti beträda Granskär eller uppehålla sig i vattenområdet inom 100 m från Granskärs stränder,
 12. använda området för militära övningar.
  Det är också förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd
 13. använda området för organiserade tävlingar,

Undantag

Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall:

 • Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i naturreservatet. Uttransporten ska ske på så sätt att skador på mark och vegetation minimeras.
 • Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för stugägare att vid behov frakta byggmaterial m.m. med snöskoter till och från sina stugor enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet, förutsatt att körningen endast sker på fruset och väl snötäckt underlag, och på ett sätt som inte skadar mark eller vegetation.
 • Föreskrift 2 ovan begränsar ej hastigheten i farleder som är markerade i sjökort.
 • Föreskrift 4 ovan utgör inget hinder för eldning inom tomt.
 • Föreskrift 5 ovan utgör inget hinder för stugägare, på väg till eller från sina stugor, att vid passage med skoter, vid behov ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle, enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet.
 • Föreskrift 6 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte är fridlysta eller rödlistade.
 • Föreskrift 7 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt för tillåtet fiske eller i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet. Föreskrift 7 ovan utgör heller inte hinder för jakt på skarv enligt gällande jaktlagstiftning.
 • Föreskrift 8 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.
 • Föreskrift 8 ovan utgör inte hinder för markägare inom tomt eller vid skyddsjakt på t.ex. mink.
 • Föreskrift 9 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet eller för uppsättning av skyltar som informerar om fiskeregler. Föreskrifterna utgör inte heller hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 13.
 • Föreskrift 11 utgör inte hinder för statlig eller kommunal tjänsteman under tjänsteutövning.
 • Föreskrift 12 utgör inte efter länsstyrelsens tillstånd hinder för transport, förflyttningar och navigationsövningar.
 • Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifter meddelade med stöd 7 kap. 6§ miljöbalken och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet.
 • Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av befintliga vägar och befintliga vändplaner som preciseras i naturreservatsbeslutet. Med befintliga avses vid beslutsdatum för föreliggande beslut.
 • Föreskrifterna utgör efter tillstånd från länsstyrelsen inte hinder för normalt underhåll av befintliga ledningar och övriga vägar. Med befintliga avses vid beslutsdatum för föreliggande beslut. • Föreskrifterna utgör inte heller hinder för drift, skötsel, tillsyn och normalt underhåll av befintliga fyrar och andra befintliga sjösäkerhetsanordningar. Sjöfartsverket har servitut för fyr på Granön 31:7, Sunnan, Nyttjanderättsavtal: 21-9782, diarienummer NV-09247-19.
 • Föreskrifterna utgör inte hinder för myndigheter inom det svenska totalförsvarets militära del att genomföra insatser kopplat till militär verksamhet när det gäller akut fara för miljö, sjöfart, människoliv eller när Sveriges säkerhet hotas. Länsstyrelsens förvaltare ska informeras i händelse av sådana insatser, om möjligt innan åtgärder vidtas, dock senast inom två arbetsdagar från det att insatsen inleds.
 • Fastigheten Kusön 1:16 och Kusön GA:1 (området kring och i Kusö By som inte utgörs av tomtmark för enskilda fastigheter, inklusive två bryggor i Korshamn, telefonkiosk, brunn med handpump och staket) samt Kusön GA:2 (båtplats), likställs med tomt i föreskrifterna
 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 december 2021.
 2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsens i Gävleborgs läns föreskrifter
  a. (21FS 1978:153) om Kungörelse om Axmar naturreservat
  b. (21FS 1980:2) om Kungörelse om komplettering av reservatsbestämmelser inom Axmar naturreservat

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Carola Orrmalm (Enheten för skydd av natur)

21FS 2021:8 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om naturreservatet Axmars naturreservat i Gävle och Söderhamns kommuner Pdf, 158.9 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss