Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2021:7

Utkom från trycket den 29 oktober 2021
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Dammtjärns naturreservat i Nordanstigs kommun.

beslutade den 25 oktober 2021.
(511-4073-2017)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda Dammtjärns naturreservat i Nordanstigs kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon, annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
 2. ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med,
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
 8. använda området för militära övningar.
  Det är också förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
 9. använda området för organiserade tävlingar.

Undantag

Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall:

 • Föreskrift 4 utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte rödlistade.
 • Föreskrifterna 1, 5 och 6 utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.
 • Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske och föreskrift 6 utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt att informera om fiskebestämmelser i området.
 • Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 9.
 • Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifter meddelade med stöd 7 kap. 6 § miljöbalken och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet.
 • Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av de befintliga vägar som passerar igenom respektive angränsar mot naturreservatet. Med befintlig avses tidpunkten för det här beslutet och normalt underhåll innebär nödvändiga åtgärder för bibehållande av väganläggningens tekniska och trafiksäkerhetsmässiga standard.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 november 2021.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Cecilia Lindén (Enheten för skydd av natur)

21FS 2021:7 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Dammtjärns naturreservat i Nordanstigs kommun Pdf, 157.1 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss