Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2021:6

Utkom från trycket den 1 oktober 2021
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Västerhällarnas naturreservat, Sandvikens kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

beslutade den 27 September 2021 dnr 5166-11

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) det område som avgränsats på karta enligt bilaga 1, med de gränser som slutligen märks ut i fält, som naturreservat. Naturreservatets namn ska vara Västerhällarnas naturreservat.
För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Föreskrifter för naturreservatet

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik. Undantag gäller för:
  a) körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag på skoterled enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet,
  b) körning med fordon för spårdragning och underhåll av skidspår enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet,
  c) körning i samband med utförande av tillåtna underhållningsoch förstärkningsåtgärder av stigar och friluftsanläggningar, under förutsättning att andra erforderliga tillstånd/dispenser har erhållits
 2. ta ved,
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar, med undantag för plockning av sådana bär och matsvampar som inte är rödlistade eller för plockning för eget behov av sådana växter som inte är rödlistade.
 5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 6. utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt,
 8. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, eller återkommande arrangemang med mer än 50 deltagare,
 9. använda området för militära övningar.

Föreskrifterna utgör inte hinder för:

Förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifter meddelade med stöd 7 kap. 6 § miljöbalken och som preciseras i fastställd skötselplan,

Länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet,

drift, underhåll, reparation och ombyggnation av kraftledning inom ramen för befintlig koncession samt breddning av kraftledningsgata enligt gällande ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt, inklusive nödvändiga avverkningar i kraftledningsgata och sidoområde samt de nödvändiga transporter som krävs för arbetet. Fällda träd ska om möjligt fällas in i skogen och lämnas där, obearbetade, som död ved,

normalt underhåll av befintliga vägar inom befintligt vägområde,

innehavare av särskild rätt till jakt att jaga i naturreservatet,

att efter tillstånd från länsstyrelsen uppföra ett utsiktstorn vid toppområdet,

normalt underhåll av de befintliga stigar och den skoterled som finns i naturreservatet. Om träd faller över stig får stammen kapas och läggas vid sidan av den,

utökat underhåll av de befintliga stigar där skidspår dras upp vintertid och/eller mountainbikeled har iordningsställts, enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet. I underhållet ingår förutom normalt underhåll borttag av igenväxningsvegetation (småträd och buskar) med en brösthöjdsdiameter som understiger 10 cm på och i direkt anslutning till stigen. Grenar som hänger ut över stigen får kapas,

att efter tillstånd från länsstyrelsen, utföra utökat underhåll enligt ovan på övriga stigar i naturreservatet,

att efter tillstånd från länsstyrelsen, utföra förstärkningsåtgärder på stigar där utökat underhåll är tillåtet. Åtgärder kan tex vara utläggning av grus, marknät eller anläggning av spång,

att efter tillstånd från länsstyrelsen fälla enstaka träd i anslutning till de befintliga stigarna där skidspår dras upp vintertid enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet, att efter tillstånd från länsstyrelsen anlägga elljusbelysning på del av sträckan där skidspår dras upp vintertid enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet,

naturvårdsinriktat bete, inklusive stängsling,

underhåll av vindskydd och rastplats inklusive eldstäder samt gång/cykelbro enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet. I underhållet ingår röjning av slyvegetation runt vindskydden,

att efter tillstånd från länsstyrelsen bygga och underhålla ett vindskydd med eldstad enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet. I underhållet ingår röjning av slyvegetation runt vindskyddet.

Beslutet innefattar även föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i fråga om att tåla visst intrång.

Beslutet inklusive bilagor förvaras hos länsstyrelsen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 oktober 2021

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Pernilla Hansson (Enheten för skydd av natur)

21FS 2021:6 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Västerhällarnas naturreservat, Sandvikens kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 717.1 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss