Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2020:22

Utkom från trycket den 18 december 2020
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Långvinds naturreservat, Hudiksvalls kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

beslutade den 15 december 2020, dnr 1348-2012

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) det område som avgränsats på karta enligt bilaga 1, med den gräns som slutligen märks ut i fält, som naturreservat. Naturreservatets namn ska vara Långvinds naturreservat.
För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Föreskrifter för naturreservatet

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon på land annat än på de vägar enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet,
 2. framföra motordriven farkost i högre hastighet än 5 knop inom vattenområden grundare än 3 meter enligt gällande sjökort, samt i områden där data om djupkurva saknas i gällande sjökort,
 3. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
 4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 5. skada, plocka eller samla in växter, alger, svampar och lavar,
 6. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 7. ankra, förtöja eller lägga upp båt eller flotte längre än 2 dygn i följd på samma plats,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 9. skada fast föremål eller ytbildning på land eller i vatten, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
 10. använda området för militära övningar,
 11. fiska i hela området, förutom spöfiske med krav på ”catch and release” under perioden 1 juni till 1 mars i ett område från södra Svensviken via västra Norrfjärden och ut mot Lotshällan, samt i ett område öster om Bastharsviken, enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet.

Föreskrifterna 1 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 5 ovan utgör inte hinder för plockning av sådana bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade.

Föreskrift 6 ovan utgör inte hinder för det fiske med krav på ”catch and release” som är tillåtet enligt föreskrift 11.

Föreskrift 6 och 11 ovan utgör inte hinder för tillåtet fiske i sjön Hällskärstjärnen.

Föreskrift 7 ovan utgör inte hinder för uppläggning av fritidsbåtar i anslutning till befintliga stugor.

Föreskrift 7 ovan utgör inte heller hinder för uppläggning av båtar i närheten av bryggorna vid Bastharsviken och Yttra Storhamn, enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet.

Föreskrift 8 ovan utgör inte hinder för den som fått länsstyrelsens tillstånd att anlägga stig eller vandringsled enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet att, efter länsstyrelsens tillstånd, också sätta upp vägvisningsskyltar för stigen eller vandringsleden.

Föreskrift 8 ovan utgör inte hinder för Försvarsmakten att sätta upp skyltar med information om det tidigare militära skjutområdet, enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet.

Föreskrift 10 utgör inte hinder för Försvarsmakten att vid behov kunna sanera det tidigare militära skjutområdet, enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet, från ammunitionseffekter.

Föreskrift 11 utgör inte hinder att efter tillstånd av Länsstyrelsen fiska för miljöövervakning eller forskningsändamål. Föreskrifterna ovan ska inte utgöra hinder för att utöva renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437) eller framföra motordrivet fordon vid renskötsel i enlighet med gällande terrängkörningslagstiftning.

Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla visst intrång och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet.

Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av de vid reservatets bildande befintliga vägar och befintliga elledningar enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet.

Föreskrifterna utgör inte hinder för nyttjande och underhåll av de bryggor enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet. Föreskrifterna utgör inte heller hinder för att vid behov ersätta någon av dessa bryggor med en likvärdig brygga, förutsatt att alla andra nödvändiga tillstånd finns. Föreskrifterna utgör inte hinder för nyttjande och underhåll av lusthuset 70 m ostnordost om Långvind 9:349, enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet. Föreskrifterna utgör inte hinder för nyttjande och löpande underhåll av befintlig körväg i enlighet med gällande servitut till förmån för Långvind 10:2, nyttjande och löpande underhåll av befintlig körväg och båtplats i enlighet med gällande servitut till förmån för Långvind 10:7, förutsatt att alla andra nödvändiga tillstånd finns.

Beslutet innefattar även föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i fråga om att tåla visst intrång.

Beslutet inklusive bilagor förvaras hos länsstyrelsen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 9 januari 2021.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Peter Nordling (Enheten för skydd av natur)

21FS 2020:22 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Långvinds naturreservat, Hudiksvalls kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 1.4 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss