Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2020:20

Utkom från trycket den 11 december 2020
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Törnbergets naturreservat, Ljusdals kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

beslutade den 7 december 2020, dnr 6319-2018

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) det område som avgränsats på karta enligt bilaga 1, med de gränser som slutligen märks ut i fält, som naturreservat. Länsstyrelsen beslutar samtidigt med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken att upphäva beslutet från 1999-09-01 (dnr 231-7890-95, 61-218). Naturreservatets namn ska även fortsättningsvis vara Törnbergets naturreservat.

För att tillgodose och uppnå syftet med naturreservatet beslutar länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att upphäva föreskrifterna för Törnbergets naturreservat (21FS 2001:16) enligt ovannämnda beslut.

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Föreskrifter för naturreservatet

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att

  1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
  2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med.
  3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
  5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
  6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra
    sten, gräva, eller därmed jämförligt,

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade. Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hin

Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifter meddelade med stöd 7 kap. 6 § miljöbalken och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet. Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av de vägar som finns i reservatet enligt vad som preciseras i naturreservatsbeslutet.der för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Beslutet innefattar även föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i fråga om att tåla visst intrång.

Beslutet inklusive bilagor förvaras hos länsstyrelsen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 januari 2121, då Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter 2001:16 beslutade den 1 september 1999 upphör att gälla.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Ida Svartholm (Enheten för skydd av natur)

21FS 2020:20 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Törnbergets naturreservat, Ljusdals kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 1.2 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss