Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2020:16

Utkom från trycket den 20 november 2020
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Kvarnbergets naturreservat, Ljusdals kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

beslutade den 16 november 2020, dnr 7602-2017

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) det område som avgränsats på karta enligt bilaga 1, med de gränser som slutligen märks ut i fält, som naturreservat. Naturreservatets namn ska vara Kvarnbergets naturreservat.
För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Föreskrifter för naturreservatet

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
 2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 4. skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter,
 5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt,
 8. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade
  tävlingar,
 9. använda området för militära övningar

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med jakt. Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifter meddelade med stöd 7 kap. 6 § miljöbalken och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet.

Beslutet innefattar även föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i fråga om att tåla visst intrång.

Beslutet inklusive bilagor förvaras hos länsstyrelsen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 december 2020

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Ida Svartholm (Enheten för skydd av natur)

21FS 2020:16 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Kvarnbergets naturreservat, Ljusdals kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 1.4 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss