Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2020:11

Utkom från trycket den 23 JUNI 2020
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om eldningsförbud i Gävleborgs län.

beslutade¹ den 23 JUNI 2020.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för Gävleborgs län gäller följande.

1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar, etc.).

2 § Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

3 § Förbudet omfattar inte heta arbeten på hårdgjorda ytor under förutsättning att 1. arbetena utförs i enlighet med de riktlinjer som är framtagna av Brandskyddsföreningen Sverige och 2. att nödvändiga säkerhetsåtgärder har vidtagits.

4 § Förbudet omfattar inte naturvårdsbränning i syfte att gynna och bibehålla höga naturvärden under förutsättning att 1. naturvårdsbränningen senast en (1) vecka före planerad bränning har föranmälts till räddningstjänsten i aktuell kommun och 2. de villkor och instruktioner som ges av räddningstjänsten följs.

5 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av länsstyrelsen.

6 § Definitioner

I denna föreskrift avses med

sammanhållen bebyggelse - bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

skog och mark – sammanhängande markområden med brännbar vegetation eller motsvarande som lätt kan antändas och snabbt sprida brand vidare över större ytor.

heta arbeten – sådana brandfarliga arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats.

Upplysning
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

¹ Länsstyrelsens beslut den 23 JUNI 2020, dnr 5147-2020

Denna föreskrift träder i kraft den 23 JUNI 2020 klockan 12.00 och gäller tills vidare.

På Länsstyrelsens vägnar

VERONICA LAURITZSEN

Jennie Berg

Enheten för styrning och samordning

21FS 2020:11 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om eldningsförbud i Gävleborgs län Pdf, 153.7 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss