Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2019:6

Utkom från trycket den 15 februari 2019
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Åcka naturreservat, Hudiksvalls kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

beslutade den 12 februari 2019, dnr 5275-2015

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) det område som avgränsats på karta enligt bilaga 1, med de gränser som slutligen märks ut i fält, som naturreservat. Naturreservatets namn ska vara Åcka naturreservat.

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Föreskrifter för naturreservatet

Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att

  1. framföra motordrivet fordon,
  2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
  3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  4. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
  5. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  6. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
  7. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,
  8. använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag. Föreskrifterna 1 och 4 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet. Föreskrift 4 utgör inte hinder för tillåtet fiske. Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 7.

Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet.

Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av befintlig kraftledning inom kraftledningsgatan. Även avverkning av kantträd som anses farliga för kraftledningen får ske. Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av de befintliga stigar som finns markerade på karta i bilaga 1. Om träd faller över stigen får stammen kapas och läggas vid sidan av stigen. Föreskrifterna enligt 7 kap. 5 och 30§§ miljöbalken gäller inte i ett område upp till 10 meter från respektive hörn på de två byggnaderna (stugan och det intilliggande fallfärdiga stallet/timringen) på fastigheten Tosätter 4:2, som visas på karta i bilaga 1. Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av dasset vid Vitsandsviken, se karta i bilaga 1.

Beslutet innefattar även föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i fråga om att tåla visst intrång.

Beslutet inklusive bilagor förvaras hos länsstyrelsen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 9 mars 2019.

På Länsstyrelsens vägnar

Per Bill

Sofia Engberg (Enheten för naturvård)

21FS 2019:6 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Åcka naturreservat, Hudiksvalls kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 1.3 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss