Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2019:2

Utkom från trycket den 15 februari 2019
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Stensjöns naturreservat, Hudiksvalls kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

beslutade den 12 februari 2019 dnr 8009-2011

Med stöd av 7 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken (1998:808) beslutar Länsstyrelsen att förklara det område som avgränsas på karta enligt bilaga 1, med de gränser som slutligen märks ut i fält, som naturreservat. Länsstyrelsen beslutar samtidigt med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken att upphäva beslutet från 1992-06-15 (dnr 231-481-92, dossnr 84-212, 219). Naturreservatets namn ska liksom tidigare vara Stensjöns naturreservat.

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Föreskrifter för naturreservatet

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att

  1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
  2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
  3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
  5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
  6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
  8. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,
  9. använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag på befintlig skoterled enligt karta bilaga 3. Föreskrifterna 3 och 6 ovan utgör inte hinder för normalt underhåll av skoterled enligt karta bilaga 3. Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte rödlistade. Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet. Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske. Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifter meddelade med stöd 7 kap. 6 § miljöbalken och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för Länsstyrelsen eller av Länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet. Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av de vägar som finns i reservatet. Beslutet innefattar även föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i fråga om att tåla visst intrång.

Beslutet inklusive bilagor förvaras hos länsstyrelsen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2019 då Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter 2001:95 beslutade den 15 juni 1992 upphör att gälla.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

ROBERT AHLBERG (Naturvårdsenheten)

21FS 2019:2 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Stensjöns naturreservat, Hudiksvalls kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 1.1 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss