Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2019:18

Utkom från trycket den 13 december 2019
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Håmansmarens naturreservat, Gävle kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

beslutade den 9 december 2019 dnr 5421-2011

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) det område som avgränsats på karta enligt bilaga 1, med de gränser som slutligen märks ut i fält, som naturreservat. Naturreservatets namn ska vara Håmansmarens naturreservat.
För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Föreskrifter för naturreservatet

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att

  1. framföra motordrivet fordon,
  2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
  3. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  4. skada, plocka eller samla in växter, svampar, alger och lavar,
  5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
  6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
  8. använda området för organiserade tävlingar,
  9. använda området för militära övningar.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte rödlistade. Föreskrifterna 1, 5 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Reservatsföreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av, till området angränsande, vägar. De utgör inte heller hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet. Vidare utgör inte föreskrifterna hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifter meddelade med stöd 7 kap. 6 § miljöbalken och som preciseras i fastställd skötselplan.

Beslutet innefattar även föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i fråga om att tåla visst intrång.

Beslutet inklusive bilagor förvaras hos länsstyrelsen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 januari 2020.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Peter Ståhl (Enheten för natur)

21FS 2019:18 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Håmansmarens naturreservat, Gävle kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 1.1 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss