Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2019:17

Utkom från trycket den 6 december 2019
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Marsjön-Bondsundets naturreservat, Gävle kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

beslutade den 2 december 2019, dnr 2485-2019

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) det område som avgränsats på karta enligt bilaga 1, med den gräns som slutligen märks ut i fält, som naturreservat. Naturreservatets namn ska vara Marsjön-Bondsundets naturreservat.

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Föreskrifter för naturreservatet

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att

  1. framföra motordrivet fordon, annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
  2. framföra motordriven farkost på vatten i högre hastighet än 5 knop,
  3. ta ved, eldning är endast tillåten med utlagd eller egen medhavd ved,
  4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  5. skada, plocka eller samla in växter, svampar, lavar och alger,
  6. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
  7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  8. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
  9. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, samt andra större arrangemang,
  10. använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter, förutsatt att körningen endast sker på fruset och väl snötäckt underlag, och på ett sätt som inte skadar mark eller vegetation. Föreskrift 5 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte rödlistade. Föreskrift 5 utgör inte heller hinder, efter tillstånd från länsstyrelsen, för viss försiktig röjning av vass i vattenområden. Föreskrifterna 1, 6 och 7 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet. Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillåtet fiske. Föreskrift 7 utgör inget hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar eller andra större arrangemang, enligt föreskrift 9.

Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifter meddelade med stöd 7 kap. 6 § miljöbalken och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet.

Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av befintliga vägar som går igenom eller angränsar till naturreservatet som preciseras i naturreservatsbeslutet. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för genomförande av ekologiska återställningsåtgärder i vattendrag mellan Hamrångefjärden och Sörsundet i enlighet med separat tillståndsprövning. Åtgärder och transporter inom naturreservatet ska ske i samråd med länsstyrelsen.

Beslutet innefattar även föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i fråga om att tåla visst intrång.

Beslutet inklusive bilagor förvaras hos länsstyrelsen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 28 december 2019.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Carola Orrmalm (Enheten för naturvård)

21FS 2019:17 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Marsjön-Bondsundets naturreservat, Gävle kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 1.5 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss