Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2019:16

Utkom från trycket den 08 november 2019
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Lundbosjön naturreservat, Gävle kommun, Ockelbo kommun samt föreskrifter för naturreservatet.

beslutade den 4 november 2019 dnr 8700-2016

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) det område som avgränsats på karta enligt bilaga 1, med den gräns som slutligen märks ut i fält, som naturreservat. Naturreservatets namn ska vara Lundbosjön naturreservat.

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Föreskrifter för naturreservatet

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon, annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
 2. framföra motordriven farkost på vatten i högre hastighet än 7 knop, inom markerat område på karta i bilaga 1,
 3. framföra vattenskoter/jetski,
 4. ta ved, eldning är endast tillåten med utlagd eller egen medhavd ved,
 5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 6. skada, plocka eller samla in växter, svampar, lavar och alger,
 7. utan länsstyrelsens tillstånd klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 9. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
 10. på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda inspelat ljud för att locka fåglar eller andra djur,
 11. under tiden 1/4 - 31/7 beträda platser som i terrängen markerats med tillträdesförbud, eller (om det är öar) vistas närmare dessa än 100 m, om inget annat avstånd anges,
 12. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,
 13. använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för skoterkörning, förutsatt att körningen endast sker på fruset och väl snötäckt underlag, och på ett sätt som inte skadar mark eller vegetation. Föreskrift 6 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte rödlistade. Föreskrifterna 1, 7 och 8 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet. Föreskrift 7 utgör inte hinder för tillåtet fiske. Föreskrift 8 utgör inget hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 12. Föreskrift 8 utgör heller inget hinder för tillfällig skyltning i samband med anordnade orienteringar på land eller i vatten (kanotorientering). Föreskrift 11 ovan utgör inget hinder för statlig eller kommunal tjänsteman under tjänsteutövning.

Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifter meddelade med stöd 7 kap. 6 § miljöbalken och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet.

Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av befintliga vägar som går igenom eller angränsar till naturreservatet som preciseras i naturreservatsbeslutet. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för normalt underhåll av befintliga ledningar som preciseras i naturreservatsbeslutet. Beslutet innefattar även föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i fråga om att tåla visst intrång.

Beslutet inklusive bilagor förvaras hos länsstyrelsen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 november 2019.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Carola Orrmalm (Enheten för naturvård)

21FS 2019:16 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Lundbosjön naturreservat, Gävle kommun, Ockelbo kommun samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 1.8 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss