Skyfallsliknande regn i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2019:15

Utkom från trycket den 25 oktober 2019
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Billuddens naturreservat, Gävle kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

beslutade den 14 oktober 2019, dnr 2311-2019.

Med stöd av 7 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken (1998:808) beslutar Länsstyrelsen i Gävleborgs län att förklara det område i Gävleborgs län som utmärkts på bifogade kartor, bilaga 1, som naturreservat.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län beslutar med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken att Länsstyrelsens i Uppsala län beslut den 26 september 1979 (dnr 11.121-298-71) enligt 7 § naturvårdslagen (1964:822) om bildande av naturreservatet Billudden med syfte och föreskrifter upphävs i den del som omfattar Gävleborgs län.

Naturreservatets namn ska liksom tidigare vara Billuddens naturreservat.

Föreskrifter för naturreservatet

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. insamla fossil,
 2. insamla mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än enstaka exemplar för artbestämning,
 3. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, annat än enstaka individer för artbestämning,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. tälta, utom inom område avsett för tältning inom campingområdet,
 6. rida, annat än på av reservatsförvaltaren anordnade och markerade ridstigar,
 7. elda eller grilla annat än på eldplatser iordningställda av reservatsförvaltaren. Friluftskök får dock användas. Medhavda grillar kan få användas i eller i anslutning till Billhamn vid särskilda arrangemang efter överenskommelse med reservatets förvaltare.
 8. framföra motordrivet fordon, med undantag för på vägar, parkeringsplatser och inom campingområdet,
 9. släppa ut avloppsvatten, barlastvatten, tankspolvatten eller annat flytande eller fast avfall från båt eller fartyg,
 10. framföra motorbåt inom området markerat på karta, bilaga 2,
 11. framföra vattenskoter eller motsvarande,
 12. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande, annat än tillfälligt på iordningställd parkeringsplats eller på anvisad plats inom campingområdet,
 13. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller motsvarande,

Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltarna av naturreservatet, eller den som förvaltarna uppdrar åt, att genomföra de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna, länsstyrelsen, eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare, att i uppföljnings- eller miljöövervakningssyfte utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial eller annan dokumentation av reservatets växt- och djurliv eller miljöförhållanden, jakträttsinnehavare att bedriva jakt inom ramen för jaktlagstiftningen och i samband med sådan medföra lösspringande hund och framföra motordrivet mindre fordon i terrängen för uttransport av fällt klövvilt, normalt underhåll av befintlig väg, innehavare av sommarstugor på Lundkvistsholmen och i Billhamn att grilla i nära anslutning till stugorna, campinggäster att inom campingområdet grilla med el, gasol eller kol på grillar med ben, drift- och underhållsarbete av ledningar, markkablar, sjökablar, nätstation och kabelskåp vid pågående driftstörning, anläggning och underhåll av livräddningsutrustningar och sjösäkerhetsanordningar, röjning av ledningsgator samt byte av befintlig markkabel eller sjökabel efter samråd med reservatsförvaltaren. Ledningar i luft, mark och vatten är markerade på karta, bilaga 2 i beslutet, personal inom polisen, sjukvården, räddningstjänsten eller kustbevakningen att vidta nödvändiga åtgärder i samband med övervakning, bekämpning av brand, oljeutsläpp, kemikalieutsläpp eller i samband med andra insatser. Anmälan om åtgärder ska göras till länsstyrelsen, vattenprovtagningar, genomförande av biologiska eller marina undersökningar som inte skadar bevarandevärdena. För sådana undersökningar krävs dock länsstyrelsens tillstånd.

Beslutet innefattar även föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i fråga om att tåla visst intrång.

Beslutet inklusive bilagor förvaras hos länsstyrelsen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 9 november 2019. Genom denna föreskrift upphävs Länsstyrelsen i Uppsala läns föreskrifter tagna genom beslut den 26 september 1979 (dnr 11.121-298-71) i den del som omfattar Gävleborgs län.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Petra Forsmark (Enheten för naturvård)

21FS 2019:15 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Billuddens naturreservat, Gävle kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 1.1 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss