Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2019:14

Utkom från trycket den 20 september 2019
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Sågtjärnsskogens naturreservat, Bollnäs kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

beslutade den 16 september 2019, dnr 3208-2017

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) det område som avgränsats på karta enligt bilaga 1, med den gräns som slutligen märks ut i fält, som naturreservat. Naturreservatets namn ska vara Sågtjärnsskogens naturreservat.
För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Föreskrifter för naturreservatet

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att

  1. framföra motordrivet fordon,
  2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
  3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
  5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
  6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
  8. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,
  9. använda området för militära övningar

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag. Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning av sådana bär och matsvampar som inte är rödlistade. Föreskrift 4 ovan utgör inget hinder för plockning för eget behov av sådana växter som inte är rödlistade. Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet. Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske. Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av föreskrifter meddelade med stöd 7 kap. 6 § miljöbalken och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet.

Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av den vandringsled (Finnskogsleden) som tangerar reservatsgränsen i nordväst. Föreskrifterna utgör inte heller hinder för normalt underhåll av befintliga stigar i naturreservatet vars ungefärliga sträckning framgår i naturreservatsbeslutet. Om träd faller över stigen får stammen kapas och läggas vid sidan av stigen. Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll inom befintligt vägområde av den skogsbilväg som reservatet gränsar till i sydväst.

Beslutet innefattar även föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i fråga om att tåla visst intrång.

Beslutet inklusive bilagor förvaras hos länsstyrelsen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 oktober 2019.

På Länsstyrelsens vägnar

Per Bill

Sofia Engberg (Enheten för naturvård)

21FS 2019:14 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Sågtjärnsskogens naturreservat, Bollnäs kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 981.6 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss