Älgförvaltning och jaktområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden för en långsiktig och hållbar förvaltning av älgstammen. Förvaltningsområdena är i sin tur indelade i olika typer av jaktområden. På den här sidan hittar du information om olika jaktområden och, hur du registrerar och ändrar älgskötsel- och licensområden.

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länsstyrelsen ansvarar för avvägningen mellan de olika samhällsintressen som berörs av älgförvaltningen och att nationella mål uppnås. Samtidigt tar vi hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. I varje län finns övergripande riktlinjer för älgförvaltningen. Riktlinjerna beslutas av länets viltförvaltningsdelegation och fungerar som stöd och vägledning för länets älgförvaltningsområden.

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp. Inom varje område ansvarar älgförvaltningsgruppen för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen. Länsstyrelsen ansvarar för att godkänna älgförvaltningsplaner och för att fastställa älgskötselplaner.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

  • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
  • granska älgskötselområdenas skötselplaner
  • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
  • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Beslut gällande älgförvaltningsgrupper

Älgförvaltningsgrupper

Markägare

Roll

Namn

E-post

Telefon

Ordförande

Tony Carlsson

t.carlsson@holmen.com

070-3112595

Ledamot

Niklas Dahlberg

niklas.dahlberg@sca.com

0691-36847

Ledamot

Johan Persson

Johan_persson92@live.se

072-203 78 24


Jägare

Roll

Namn

E-post

Telefon

Ledamot

Thomas Duveblad

thomasduveblad@hotmail.com

070-332 28 51

Ledamot

Anders Ohlsson

hudikanders@gmail.com

070-359 26 75

Ledamot

Emil Toivoinen

emil_toivoinen@hotmail.com

076-762 46 14

Markägare

Roll

Namn

E-post

Telefon

Ordförande

Anders Johansson

anders.johansson@sveaskog.se

076-146 27 07

Ledamot

Erik Gunnarsson

erik.gunnarsson@kopparfors.se

076-850 18 44

Ledamot

Lars Rolfhamre

lasse@per-larsas.se

070-638 16 46

 

Jägare

Roll

Namn

E-post

Telefon

Ledamot

Robert Näslund

robertnaslund@live.com

070-237 08 13

Ledamot

Jon Hagen

mail@jhagenkonsult.se

070-668 44 15

Ledamot

Fredrik Sjödin

fredrik.l.sjodin@gmail.com

070-322 14 14

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Anders Johansson

anders.johansson@sveaskog.se

076-146 27 07

Ledamot

Erik Gunnarsson

erik.gunnarsson@kopparfors.se

076-850 18 44

Ledamot

Lars Wälås

walaslars@gmail.com

070-688 68 06


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Kristina Kylin

kristina.kylin@stinakylin.se

070-654 51 41

Ledamot

Ingemar Mårtensson

ingemarmartensson93@gmail.com

073-414 67 61

Ledamot

Tony Eriksson

tonyloos@outlook.com

070-597 55 58

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Andreas Eriksson

andreas.eriksson2@holmen.com

070-621 09 99

Ledamot

Martina Eriksson

martina.eriksson@mellanskog.se

073-064 07 99

Ledamot

Mats Persson

hektar.mp@gmail.com

070-597 11 16


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Ola Engman

ola.engman@ohappa.se

070-250 77 22

Ledamot

Stefan Persson

stefan.persson@rundvirkeskog.se

070-205 31 06

Ledamot

Tord Goude

tord@soderhamnnorralavvo.se

070-679 91 24

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Per Mellström

per.mellstrom@kopparfors.se

070-620 88 59

Ledamot

Mikael Jonsson

mikael.p.jonsson@Storaenso.com

070-568 71 29

Ledamot

Per-Olof Uhrus

po_uhrus@hotmail.com

070-620 88 97


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Sten-Erik Lindberg

stenerik@live.se

026-460 56

Ledamot

Dan Törnström

danne.tornstrom@hotmail.com

070-632 32 51

Ledamot

Christer Sandström

christer.san@telia.com

0278-65 70 70

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Mikael Jonsson

mikael.p.jonsson@storaenso.com

070-568 71 29

Ledamot

Michael Larsson

Michael.larsson@storaenso.com

070-370 00 41

Ledamot

Per-Olof Uhrus

po_uhrus@hotmail.com

070-620 88 97


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Roger Westlund

roger.westlund@sandvik.com

070-365 17 92

Ledamot

Anders Jansson

anders.jansson@lfgavleborg.se

070-390 43 00

Ledamot

Görgen Salander

gorgen.salander@gmail.com

070-604 23 42

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Jens Brorsson

jens.brorsson@billerud.com

070-167 75 02

Ledamot

Patrik Hellblom

patrik.hellblom@billerud.com

072-544 10 88

Ledamot

Per-Olof Uhrus

po_uhrus@hotmail.com

070-620 88 97


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Roger Westlund

roger.westlund@sandvik.com

070-365 17 92

Ledamot

Anders Persson

h.anderspersson@gmail.com

070-693 14 08

Ledamot

Torbjörn Nässlander

torbjorn.nasslander@live.se

070-548 69 17

Karta över älgförvaltningsområden, älgskötselområden och licensområden

Karta över älgskötselområden och licensområden i Gävleborg Länk till annan webbplats.

Kartan uppdateras löpande och den öppnas i Länsstyrelsernas externa webgis.

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan bedrivas inom tre olika typer av områden:

  • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • jakt på oregistrerad mark.

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området i en skötselplan. Skötselplanen tar de själva fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ett licensområde ska vara så stort att det ska gå att skjuta av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgkalvar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar.

Ansök om att registrera ett nytt jaktområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt älgskötselområde eller licensområde. För att kunna bilda ett älgjaktområde ska området ligga inom samma älgförvaltningsområde.

Bilda älgskötselområde

För att få bilda ett älgskötselområde ska du kunna fälla minst tio vuxna älgar per år över tid. Ett älgskötselområde ska också vara i princip sammanhängande och omfatta i huvudsak samma älgstam.

Bilda licensområde

Ett licensområde ska vara av sådan karaktär att det är lämpat för älgjakt. Ett licensområde måste också vara tillräckligt stort för att kunna fälla minst en älgkalv om året. Vilken storlek ett licensområde minst behöver vara styrs av älgförvaltningsplanen för älgförvaltningsområdet där det området är placerat som du ansöker om.

Din ansökan om registrering av nytt jaktområde ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Använd blanketten nyregistrering av älgjaktsområde för din ansökan.

Betalningen görs till bankgiro 5050-2772, märk betalningen med äjo och namn på sökande. Exempelvis: äjo Helge Grankvist.

Ansök om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller licensområde gör du en ansökan om ändring.

Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka om ändring i vår e-tjänst eller på en blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in ett separat avtal mellan älgjaktsområdet och jakträttshavaren. I e-tjänsten kan du markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Din ansökan om ändring ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Använd blanketten ändring av älgjaktsområde för din ansökan.

Betalningen görs till bankgiro 5050-2772, märk betalningen med äjo och namn på sökande. Exempelvis: äjo Helge Grankvist.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss