Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Översvämning och vattenläge

Vid höga flöden eller vårflod i Dalarnas län uppdaterar vi denna sida med aktuell information. Det är vattenregleringsföretagen, Fortum och SMHI som lämnar information om vattenflödet och prognoser om vattenflödet för länet.

Aktuellt om vårflod eller höga flöden

Vårflodsprognos 2022-05-09

En liten vårflodstopp passerade Västerdalälven i slutet av april. Det ligger dock fortfarande lite snö kvar i de västligaste delarna av Västerdalälvens tillrinningsområde. Tillsammans med den nederbörd som förväntas de närmsta dagarna kan det ge ytterligare en liten flödestopp i Västerdalälven.

I tillrinningsområdet till Österdalälven är det inte mycket snö kvar och det kommer att dröja innan flödena ökar i den grenen av Dalälven.

Vårflodsprogos 2022-04-12

Det är mindre snö än normalt i länet. Vattennivån i sjöar och magasin är också normal till lägre än normalt för årstiden. Dalälvens älvgrupp har haft möte den 12 april och bedömer att prognosen är en normal vårflod i Dalälven. Väderprognosen visar på varmare väder kommande dagar och vattenflödena är långsamt ökande mot helgen. De högsta vattenflödena från fjällfloden väntas dock tidigast först i början på maj.

Generellt är risken för översvämningar i samband med vårflod störst när snön ligger kvar länge och man får en snabb avsmältning i kombination med regn.

Som alltid i samband med vårflod kan det bli snabba flödesökningar i små vattendrag och lokalt i utsatta lägen kan översvämningsproblem förekomma.

På Vattenregleringsföretagens hemsida finns aktuella vattenstånd och vattenföringar för ett antal mätpunkter längs Dalälven.

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Dalälvens älvgrupp samordnar åtgärder som kan förebygga och minska konsekvenserna av översvämningar i ett samhällsperspektiv.

Länsstyrelsen samverkar också med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) samt angränsande län.

Skydda dig mot översvämning

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.
På Myndigheternas krisinformations-sida kan du läsa mer om översvämning och aktuella rapporter.

Dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

SMHI:s vattenwebb Länk till annan webbplats.

Vattenregleringsföretagen Länk till annan webbplats.

Riskhanteringsplan för Falu tätort

Falu tätort är ett av de 25 områden i landet där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömt att översvämningsrisken är betydande, och där konsekvenserna av översvämningar kan orsaka stor skada. Länsstyrelsen har inom ramen för arbetet med översvämningsdirektivet tagit fram en riskhanteringsplan för Falu tätort.

Här kan du ta del av riskhanteringsplanen för Falu tätort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I samband med framtagandet av riskhanteringsplanen har Länsstyrelsen även upprättat en miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen är en del av den strategiska miljöbedömning som myndigheter och kommuner ska genomföra för planer och program vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Här kan du ta del av miljökonsekvensbeskrivningen Länk till annan webbplats.

Läs mer om översvämningsdirektivet hos MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt