Översvämning och vattenläge

Vid höga flöden eller vårflod i Dalarnas län uppdaterar vi denna sida med aktuell information. Det är vattenregleringsföretagen, Fortum och SMHI som lämnar information om vattenflödet och prognoser om vattenflödet för länet.

På Vattenregleringsföretagens webbplats finns aktuella vattenstånd och vattenföringar för ett antal mätpunkter längs Dalälven.

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Dalälvens älvgrupp samordnar åtgärder som kan förebygga och minska konsekvenserna av översvämningar i ett samhällsperspektiv.

Länsstyrelsen samverkar också med MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, samt angränsande län.

Skydda dig mot översvämning

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.
På Myndigheternas krisinformations-sida kan du läsa mer om översvämning och aktuella rapporter.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Vattenregleringsföretagen Länk till annan webbplats.

Riskhanteringsplan för Falu tätort

Falu tätort är ett av de 25 områden i landet där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömt att översvämningsrisken är betydande, och där konsekvenserna av översvämningar kan orsaka stor skada. Länsstyrelsen har inom ramen för arbetet med översvämningsdirektivet tagit fram en riskhanteringsplan för Falu tätort.

Här kan du ta del av riskhanteringsplanen för Falu tätort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I samband med framtagandet av riskhanteringsplanen har Länsstyrelsen även upprättat en miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen är en del av den strategiska miljöbedömning som myndigheter och kommuner ska genomföra för planer och program vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Här kan du ta del av miljökonsekvensbeskrivningen Länk till annan webbplats.

Översvämningsdirektivet på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hydrologiska observationer i Västerdalälven

Västerdalälven är nästan helt oreglerad, därför kan flödet i älven förändras snabbt. Med presentationssystemet Aqua Västerdalälven kan samhällsaktörer följa älvens utveckling exempelvis vid risk för översvämning. I Aqua Västerdalälven presenteras flödesdata, vattennivåer och meteorologiska observationer vid stationer längs älven. Systemet använder flödesdata från Fortum och SMHI samt visar nivåmätningar från VA-bolagen, Vatten och avfall i Malung-Sälen AB och Dala Vatten och Avfall.

För frågor om Aqua Västerdalälven kontakta Eva-Karin Ljunglund, enheten för samhällsskydd.

E-post till Eva-Karin Ljunglund

Aqua Västerdalälven på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss