Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

På SMHI:s hemsida finns idag en för kommunen användbar lathund för klimatanpassning.

Lathund för kommunens klimatanpassning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klimatanpassningsportalen innehåller de allra senaste nyheterna/rapporterna inom området.

Klimatanpassningsportalen Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverket har tagit fram en guide för planering av nödvattenförsörjning. Den vänder sig till kommunens beredskapssamordnare, säkerhetschefer och dricksvattenproducenter. Hela guiden med stödmaterial och fördjupning finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Guide för planering av nödvattenförsörjning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En lågpunktkartering (eg. skyfallskartering) från 2015 finns för hela Dalarnas län. Den kan översändas till kommunen om ni önskar, kontakta i så fall Stefan Rystedt (stefan.rystedt@lansstyrelsen.se)

Länsstyrelsen har flera andra användbara underlag. Fundera igenom vad ni skulle behöva och hör av er.

Länsstyrelsens WebbGIS

En god idé är att prata med kommunens egen säkerhetsskyddschef.

På Länsstyrelsens hemsida finns rapporten Översvämningar, ras och skred – Riskhantering i fysisk planering från 2017 som är en användbar vägledning i kommunernas arbete med klimatanpassning.

Rapporten kan ladda ned från Länsstyrelsens hemsida.

På Länsstyrelsens hemsida finns även rapporten Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna från 2012. Det är en vägledning som ska underlätta för kommunerna att integrera klimatanpassningsfrågorna i den fysiska planeringen, bland annat utifrån ny lagstiftning.

På Boverkets hemsida finns rapporten Fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning – behov och möjligheter från 2018. Det är uppenbart att hushållningen med mark- och vattenområden behöver utvecklas. I rapporten analyseras nulägesbilden, behov och möjligheter att bidra till en långsiktigt trygg vattenförsörjning genom insatser vid fysisk planering.

Fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning – behov och möjligheter Länk till annan webbplats.


Rapporten Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden från 2018 är ett handläggarstöd för bl.a. kommuners prövning/tillsyn av miljöfarlig verksamhet och åtgärder i förorenade områden.

Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsens hemsida.

Handboken beskriver hur olika klimathändelser kan påverka vattenförsörjningen och hur kommuner kan säkra tillgången till dricksvatten genom olika åtgärder. Här presenteras arbetet från analys av förutsättningar och riskbedömningar, till planering och förslag på åtgärder.

Att klimatanpassa dricksvattenproduktionen är ett lagarbete. Många i kommunen behöver tänka nytt kring hur verksamheter bedrivs och hur samhället planeras. Handboken är därför ett gemensamt verktyg för dricksvattenproducenter och andra förvaltningar.

Handbok för klimatanpassad försörjning av dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SMHI har 2018 publicerat en rapport angående grön/blå infrastruktur i städer. Det handlar främst om klimatanpassning, men det handlar även till stor del om hur grön/blå infrastruktur kan användas i städer för att hantera exempelvis dagvatten.

Klimatanpassa nordiska städer Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har tagit fram Vattenförsörjningsplan – Dalarnas län (rapport 2012:02) med kommunvis genomgång.

Rapporten är ett mycket bra underlag för kommunala vattenförsörjningsplaner. Rapporten kan beställas via dalarna@lansstyrelsen.se

Kontakt