Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från oss om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar.

Tillgängligt kulturarv, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

 • Underhållsåtgärder som målning av fönster eller omläggning av tak, såvida åtgärderna inte avsevärt fördyras på grund av särskilda krav på material och hantverksmässigt utförande för att bevara de kulturhistoriska värdena.
 • Rekonstruktioner. Att återställa eller rekonstruera en byggnad till ett ”ursprungligt” utseende är inte alltid något som ger en byggnad ett högre kulturhistoriskt värde. Tar man bort senare tiders tillskott förloras en del av byggnadens historia.
 • Invändiga arbeten. Ett viktigt argument för byggnadsvårdsbidrag är att de byggnader och miljöer som får detta ekonomiska stöd ska vara tillgängliga för allmänheten. Därför kräver bidrag till invändiga arbeten ofta att allmänheten har tillgång till byggnadens insida. Undantag kan dock göras för sådan inredning som har särskilt stort värde och byggnader som är byggnadsminnen eller av byggnadsminnesklass.
 • Installationer som dragning av el, värmeanläggningar, VVS eller dragning av ”slangar” i skorstenar beviljas vanligtvis inte.
 • Standardhöjande åtgärder, d.v.s. åtgärder som direkt höjer byggnadens standard och därmed byggnadens ekonomiska värde.
 • Flyttade byggnader. Endast i undantagsfall lämnas bidrag till byggnader som flyttats på senare tid. Undantag görs för byggnader inom hembygdsgårdar som omfattas av den särskilda satsningen ”Hus med
  historia”. Följaktligen ges inte heller bidrag till att flytta hus.
 • Arbeten som påbörjats innan Länsstyrelsen fattat beslut om bidrag.
 • Åtgärder som är berättigade till jordbrukarstöd, s.k. miljöstöd.
 • Åtgärder på byggnader och mark som ägs av staten.
 • Informationsmaterial eller böcker som inte har en direkt koppling till kulturminne eller kulturmiljö.
 • Teknisk utveckling av webbsidor eller hård- och mjukvara.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Utbetalning av bidraget

För att få pengarna utbetalade behöver

 1. Länsstyrelsen ha godkänt din ansökan om bidrag
 2. du ha genomfört de aktuella åtgärderna.

När detta är gjort kan du ansöka om utbetalning (skicka en rekvisition).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss