Driftstörning för vattenverksamhet

Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön? Då ska du som bedriver yrkesmässig verksamhet omgående anmäla det till din tillsynsmyndighet.

Vid en större incident

 1. Larma SOS-alarm på telefonnummer 112.
 2. Kontakta handläggare på Länsstyrelsen genom att ringa växeln (under kontorstid).
 3. Rapportera incidenten i vår e-tjänst.

Händelser utanför normal kontorstid

Om du rapporterat en allvarlig händelse till SOS-alarm skickar de ett meddelande om händelsen till Länsstyrelsens tjänsteperson i beredskap (TiB). TiB kan vid behov kontakta berörd personal på Länsstyrelsen utanför normal kontorstid.

Vid en mindre incident

Vid mindre incidenter rapporterar du till oss genom vår e-tjänst. Kontakta oss om du är tveksam – fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Anmäl driftstörningar

Gör en anmälan om driftstörning i vår e-tjänst. I e-tjänsten ska du uppge följande uppgifter:

 • anläggningen som händelsen inträffat på
 • plats och tidpunkt för händelsen
 • beskrivning av driftstörningen och orsak
 • hur påverkan har begränsats
 • miljökonsekvenser
 • planerade åtgärder för att undvika liknande händelser.

Varför snabb information?

Det är viktigt att du informerar tillsynsmyndigheten så snabbt som möjligt. Ytterligare skyddsåtgärder kan behöva vidtas direkt och allmänheten ska kunna få svar på eventuella frågor. Det går bra att komplettera anmälan med ytterligare uppgifter i efterhand.

Du kan även behöva rapportera till andra

Om verksamheten omfattas av lag om skydd mot olyckor (LSO), exempelvis dammsäkerhetsklassade dammar, ska du också rapportera olyckor och störningar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Det är även lämpligt att rapportera till nedströms liggande verksamhetsutövare som har dammar, vattenkraftverk, markavvattningsföretag, vattenuttag med mera.

Olycksrapportering för farliga verksamheter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Exempel på verksamheter och anläggningar där du kan behöva anmäla driftstörningar

 • grundvattenuttag
 • ytvattenuttag
 • vattenkraftverk
 • regleringsdamm
 • markavvattningsföretag
 • trumma
 • hamn
 • bro
 • grävning/schaktning/muddring/sprängning
 • våtmark
 • nedläggning eller byte av kabel eller ledning.

Exempel på driftstörningar som du ska anmäla

 • överträdelse av villkor i tillstånd eller liknande
 • överträdelse av försiktighetsmått i anmälan
 • erosionsskador
 • grumling
 • dammbrott
 • risk för dammbrott
 • tubbrott
 • trumma/bro ur funktion
 • läckage av olja/kemikalier
 • dammlucka/or ur funktion
 • torrläggning nedströms
 • risk för översvämning
 • pumpar ur funktion
 • sabotage av utomstående.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss