Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Regeringen pausar omprövningen av vattenkraften – ny tidplan för NAP

Regeringen har beslutat att skjuta tidplanen för prövning av vattenkraftens miljövillkor ett år fram i tiden. Ändringen innebär att de verksamhetsutövare som är anmälda till planen nu får ytterligare ett år på sig innan de måste ha lämnat in sin ansökan om prövning till Mark- och miljödomstolen.

Den nya tidplanen gäller från och med 30 januari 2023. För de kraftverksägare vars ansökningsdatum var före det, gäller den gamla tidplanen.

Länsstyrelsens arbete enligt den nationella planen för moderna miljövillkor fortsätter enligt den nya tidplanen och i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens vägledning.

De samverkansprocesser som vi redan påbörjat kommer att fortsätta och påverkas inte av pausen.

Under rubriken "Tidplan för prövningsgrupper i Dalarnas län" nedan framgår vilka ansökningsdatum som nu gäller för vattenkraften i länet. Den nya tidplanen i sin helhet finns i SFS 2023:4, Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter:

Ny tidplan i Svensk författningssamling SFS 2023:4 på Svensk författningssamlings webbplats Länk till annan webbplats.

Regeringens remiss "Paus av omprövning för moderna miljövillkor" samt inkomna svar på Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Svenska kraftnät uppdras kartlägga konsekvenser för elsystemet som omprövning av vattenkraften kan medföra på Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om den nationella planen på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Varför ska vattenkraftverk och regleringsdammar prövas?

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Tidplan för prövningsgrupper i Dalarnas län

Dalälvens avrinningsområde har delats in i sju prövningsgrupper där de anmälda verksamheterna ska prövas mellan år 2025 och 2037. Totalt är cirka 240 anläggningar i Dalälvens avrinningsområde anmälda.

Prövningsgrupp

Datum då ansökan senast ska lämnas in till Mark- och Miljödomstolen

Namn prövningsgrupp

53_1

1 februari 2025

Dalälven nedre

53_9

1 februari 2026

Siljan med biflöden

53_6

1 september 2026

Oreälven

53_3

1 september 2029

Västerdalälven

53_4

1 februari 2032

Österdalälven

53_2

1 februari 2034

Dalälven mellan

53_5

1 februari 2037

Svärdsjö – Lillälven

I södra Dalarna finns också prövningsgruppen Kolbäcksån Övre där ansökan ska lämnas senast den 1 september 2028.

Helhetsperspektiv

För att säkerställa en helhetssyn utifrån hela Dalälvens avrinningsområde har en rapport tagits fram som identifierar de viktigaste naturvärdena och miljöproblemen i området som behöver hanteras på en övergripande nivå och där koordinering behövs mellan olika prövningsgrupper. Rapporten är tänkt att vara ett komplement till de nulägesbeskrivningar och andra underlag som ska tas fram för varje enskild prövningsgrupp under omprövningsprocessen.

Omprövning av vattenkraften - Beskrivning av Dalälvens huvudavrinningsområde Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss