Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Inventering kan delas upp i två kategorier, inventering av nedlagda verksamheter och inventering av pågående verksamheter. Länsstyrelsernas uppdrag att inventera nedlagda verksamheter upphörde vid utgången av 2013, med ett visst efterarbete under 2014. Då uppdraget anses slutfört kan länsstyrelserna inte längre få bidrag för inventeringsarbete. Det finns fortfarande ett antal objekt i Blekinge som ska inventeras enligt Naturvårdsverkets branschlista och ytterligare ”nya” områden dyker ständigt upp. Det finns i nuläget inga möjligheter att arbeta vidare med dessa, utöver att skriva in dem som identifierade i EBH-stödet.

Arbetet med att inventera objekt där Länsstyrelsen Blekinge är tillsynsmyndighet över den pågående verksamheten hanteras kontinuerligt. Under kommande period ska denna inventering fortsatt ses över och det kan komma upp nya objekt som kan bli aktuella att inventera.

För att prioritera de mest angelägna objekten används Naturvårdsverkets metod ”Metodik för Inventering av Förorenade Områden” (MIFO). MIFO-inventering delas upp i två faser där fas 1 innebär arkivstudier och fas 2 en mindre markundersökning. I båda faserna ingår en riskklassning utifrån fyra riskklasser, 1 – 4. Riskklass 1 innebär mycket stor risk för människors hälsa och miljön och riskklass 4 innebär liten risk för människors hälsa och miljön.

Tipsa oss om industrier som använt PFAS i länet

Inom ramen för ett regeringsuppdrag kartlägger vi områden i Blekinge där PFAS har använts i olika verksamheter, som nedlagda industrier av olika slag. Regeringsuppdraget syftar till att få en bättre helhetsbild av det totala antalet PFAS-förorenade områden i Sverige, för att långsiktigt kunna åtgärda förorenade områden och minska spridningen av PFAS i miljön.

Vi tar emot tips om verksamheter där PFAS har använts i Blekinge. Har du till exempel jobbat på en industri i länet där PFAS användes? Eller har du information om en verksamhet som har använts PFAS i sina processer? Mejla eller ring oss för att lämna tips.

Skicka e-post till miljoskyddochfo.blekinge@lansstyrelsen.se

Ring oss på 010-224 00 00

Exempel på miljöfarliga verksamheter där PFAS kan ha använts:

  • Hårdförkromning
  • Fotografisk industri
  • Elektroniktillverkning
  • Färgindustri
  • Gummiproduktion
  • Plastproduktion
  • Textil- och läderindustri
  • Tillverkning av rengöringsmedel
  • Pappersindustri

Vi är intresserade av specifika nedlagda miljöfarliga verksamheter, industrier, där PFAS har eller troligen har använts. På länsstyrelsen arbetar vi också med miljöövervakning där PFAS övervakas i ett mer övergripande perspektiv, vilket vi inom detta regeringsuppdrag tar del av, och därför behöver vi inte tips på andra områden än industrier.

I arbetet med regeringsuppdraget ingår flera myndigheter som Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Försvarsinspektören för hälsa och miljö samt kommunerna.

I ett första skede identifierar vi våra egna samt kommunernas tillsynsobjekt, det vill säga de förorenade områden som länsstyrelsen eller kommunen har tillsynen för. Vi arbetar därför inte med försvarets förorenade områden. Identifieringen av PFAS-förorenade områden pågår under 2023–2024. Därefter kommer de PFAS-förorenade områden som innebär störst risk att inventeras.

Om PFAS, Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

De områden som prioriterats efter riskklassningen undersöks mer noggrant genom provtagning och analys. Därefter avgörs om området behöver undersökas vidare eller om efterbehandlingsåtgärder behövs och i vilken omfattning.

Enligt Polluter Pays Principle ska den som är ansvarig för att ha orsakat en förorening ta sitt ansvar och avhjälpa den. Innan avhjälpandeåtgärden vidtas ska den ha anmälts till tillsynsmyndigheten.

Om ansvarig inte själv tar sitt ansvar eller om det inte är känt om det finns någon ansvarig för föroreningsskadan avgör ansvarsutredningen den fortsatta hanteringen av objektet. Miljöbalken förutsätter därefter att ansvarig tar sitt ansvar. I annat fall kan objektet hanteras via statliga bidrag. För sådana objekt behöver ansvarsutredningen godkännas av Naturvårdsverket innan bidrag blir aktuellt.

Det finns många olika åtgärder att ta till för att efterbehandla ett förorenat område. Vilken åtgärd som är lämpligast avgörs oftast under riskvärderingsprocessen. Hur väl ett område har sanerats klarläggs när resultatet jämförs med uppsatta mål. Den vanligaste åtgärden är att marken grävs upp och de förorenade massorna transporteras bort till en deponi eller en anläggning där den behandlas eller renas.

Länsstyrelsen förespråkar hållbar sanering, och anser det eftersträvansvärt att se till samtliga miljökvalitetsmål i arbetet, exempelvis genom att undvika långa transporter med lastbil.

För att uppnå en hållbar sanering krävs att den är fullständig och inte kommer att behöva göras om. Det viktigaste att tänka på i dessa sammanhang är att inte få en återförorening av det sanerade området p.g.a. att föroreningar lämnas i angränsande områden. En sak att ha i åtanke är till exempel att föroreningar inte följer fastighetsgränser.

En viktig del i länsstyrelsernas arbete är tillsynsvägledning gentemot kommunerna. Detta kan ske genom att kommunerna söker upp länsstyrelsen till exempel med frågor kring lagstiftning, eller via återkommande diskussionsträffar eller insatser som samordnas av länsstyrelsen. Objektanknuten vägledning ges ofta i enskilda ärenden.

Enligt miljötillsynsförordningen ska varje länsstyrelse ha en treårig plan för tillsynsvägledningen. Kraven på att ha en tillsynsplan och en tillsynsvägledningsplan utgår från olika förordningsrum i miljötillsynsförordningen är därför separerade i två dokument.

I syfte att så långt möjligt likställa tillsynsvägledningen i landet har det skapats en nationell tillsynsväglednings-grupp (TVL-grupp) med representanter från sju länsstyrelser varav en utgör länsstyrelsernas tillsynssamordnare.

Kommande arbete

Länsstyrelsen Blekinges avsikt är att fortsätta bedriva tillsyn på de objekt som återfinns högst på länets prioriteringslista. Den egeninitierade tillsynen ska bland annat leda till fler undersökningar enligt den nu gällande tillsynsplanen och de regionala tillsynsmålen.

Givet att förutsättningarna ser ut som idag när det gäller resurser att jobba med utredningar i tidiga skeden har Länsstyrelsen Blekinge för avsikt att, utöver redan pågående huvud- och förstudier, årligen driva fram fler MIFO fas 2-undersökningar. Takten på utredningar behöver öka betydligt för att uppnå generationsmålet för förorenade områden. De tillsynsobjekt som blir föremål för undersökningar, inhämtas både från pågående objekt där Länsstyrelsen Blekinge har tillsyn, och de nedlagda objekt som prioriterats i inventeringen.

Under den kommande perioden är förhoppningen att kommunerna i större utsträckning åtar sig huvudmannaskapet vilket avlastar Länsstyrelsen Blekinge och mer tid kan läggas på optimering av innehållet i EBH-stödet samt tillsyn och tillsynsvägledning. En huvudstudie per år bör kunna genomföras under perioden.

Prioritering av nya objekt för undersökningar sker fortlöpande, företrädesvis bland objekt som vid riskklassningen enligt MIFO placerats i riskklass 1 och 2. Hur många och vilka undersökningar som kommer att genomföras under kommande år beror inte enbart på tilldelning av statliga medel, utan är även beroende av kommunernas intresse och medverkan som huvudman.

Åtgärder utförs vid de objekt där det efter undersökningar bedömts att sådana är nödvändiga och förutsättningarna på objektet avgör om och när åtgärderna kan genomföras. Av de större objekt där ansvarig finns som Länsstyrelsen Blekinge driver ett aktivt tillsynsarbete med, ligger inget av dem nära åtgärdsfas inom den närmsta framtiden. Det kan dock inte uteslutas att något objekt kan komma dit inom den närmsta perioden.

Vid de tillsynsobjekt där det bedrivs pågående verksamheter kan fullständiga åtgärder vara svåra att genomföra. Länsstyrelsen Blekinge arbetar för att det ska genomföras åtgärder i den omfattning som är möjligt givet dessa förutsättningar, att beredskap finns för utökad omfattning om förutsättningarna ändras till det bättre samt att ansvarsfrågan ska vara helt klar.

Två objekt i Blekinge har hittills åtgärdats via statlig finansiering. Ytterligare åtgärder bedöms bli aktuella efterhand som huvudstudierna färdigställs. Objekt som kan komma att bli aktuella för åtgärder under perioden är Viking Timber i Asarum och Backaryds f.d. sågverk. Beroende på utfallet av den nu pågående huvudstudien vid Alnaryds bruk kan även åtgärder där bli aktuella framöver.

Efter de två tillsynsvägledningsprojekt som erhållit medel från Naturvårdsverket, som avsett ansvarsutredning och inventering pågående verksamheter, behöver ett fortsatt samarbete bedrivas med kommunerna. Ytterligare tillsynsvägledning förväntas förbättra förutsättningarna för att kunna öka andelen inventeringar av pågående verksamheter. Resultaten som uppnåtts från arbetet inom den nationella TVL-gruppen förväntas bidra till detta.

Tillsynsvägledning anses ytterlige genomföras genom fortsatt stöd till kommunerna inom förorenade områden genom EBH-träffar, deltagande i samverkansnätverket Miljösamverkan Kronoberg/Blekinge, tillhandahålla prioriterade objekt i respektive kommun, vägledning till olika aktörer inom efterbehandlingsområdet samt allmän tillsynsvägledning, rådgivning och stöd till länets kommuner och handläggare internt på Länsstyrelsen Blekinge.

Kontakt

Miljöskydd och förorenade områden

E-post till miljoskyddochfo.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss