Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mål, strategi och prioritering för arbetet med förorenade områden

Nationella och regionala mål styr tillsammans med förutsättningarna för det förorenade området vilka strategier och prioriteringar som tillämpas. Här finns även länets prioriteringslista över områden.

Nationella miljömål

Arbetet med förorenade områden bidrar till att uppfylla flera olika nationella miljömål. Enligt miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö" ska förorenade områden vara åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.

Regeringen har fastställt sex preciseringar för miljökvalitetsmålet, varav en är förorenade områden som lyder: Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa och miljön.

Den övergripande målsättningen för arbetet med förorenade områden i Blekinge är att dessa varken idag eller i framtiden ska påverka människors hälsa eller miljön negativt. Därför är det viktigt att verka för att arbetet med förorenade områden och efterbehandlingsåtgärder genomförs på ett hållbart sätt och ur ett långsiktigt perspektiv.

Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen, Ett hållbart Blekinge, har tagits fram av en grupp representanter från Länsstyrelsen Blekinge, Skogsstyrelsen, kommunerna och Miljöförbundet Blekinge Väst. Åtgärdsprogrammet ska fungera som ett verktyg i det regionala arbetet, genom att definiera och uppmärksamma åtgärder som gör mest nytta. Programmet är treårigt och har reviderats sedan det fastställdes.

Regionala mål

För att uppnå den övergripande målsättningen om att förorenade områden i Blekinge varken i dag eller i framtiden ska påverka människors hälsa eller miljön negativt, har regionala mål tagits fram för den operativa tillsynen och tillsynsvägledningen. Dessa grundar sig i de nationella miljömålen och länsstyrelsernas uppdrag och utgår även från behovsutredning samt övriga mål och uppdrag.

I Länsstyrelsen Blekinges tillsynsplan är den övergripande målsättningen med tillsynen att säkerställa syftet med miljöbalken; att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö och att, genom tillsynen, stärka verksamhetsutövarnas förmåga att bedriva egenkontroll och säkerställa att gällande miljötillstånd med villkor och övrig lagstiftning följs.

Regionalt program för förorenade områden 2021-2023 Pdf, 1.3 MB.

Strategi och prioriteringar

Arbetet med förorenade områden är omfattande och resurskrävande. Vi behöver därför använda rätt strategier och prioritera att arbeta med rätt förorenade områden.

För att hantera de över 82 000 misstänkt förorenade platser som länsstyrelserna tillsammans har pekat ut i hela landet har Naturvårdsverket utvecklat en metod för att prioritera de mest angelägna objekten, Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO), som beskrivs mer ingående i en rapport från Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

Arbetet med förorenade områden utförs stegvis, allt mer detaljerade kunskaper om objektet erhålls i varje steg. För de objekt som i inventeringen placerats i riskklass 1 eller riskklass 2 görs en ansvarsbedömning och undersökning. Om det i undersökningarna framkommer att det finns föroreningar som kräver åtgärder ska objektet efterbehandlas. Grundtanken är att förorenaren betalar, vilket gör ansvarsutredning till en viktig del i arbetet. Prioritering enligt MIFO-metodiken påverkas dock inte av huruvida någon ansvarig har pekats ut eller ej.

De objekt som inte riskklassats, eller som tillhör någon av de lägre riskklasserna, anses idag inte prioriterade att arbeta vidare med från tillsynsmyndighetens håll. Den vidare hanteringen av dessa ligger i dagsläget således till stor del på fastighetsägaren, eller frivilliga åtaganden från verksamhetsutövare eller krav vid exploateringar.

Länsstyrelserna arbetar i samverkan med övriga statliga myndigheter, kommuner, ansvariga verksamhetsutövare och andra aktörer för att åtgärda de ur miljö- och hälsosynpunkt mest angelägna förorenade områdena först. Förhoppningen är att detta ska leda till en snabbare och kostnadseffektivare hantering av de föroreningsskadade områdena. Detta gäller oavsett om arbetet drivs med statliga bidrag, utförs efter krav från tillsynsmyndigheten eller på frivillig basis.

Prioriteringar

I enlighet med gällande miljömål ska objekt prioriteras högt om de innebär ett direkt hot (akut risk) mot människors hälsa, naturområden med stora skyddsvärden eller mot betydande vattenförsörjningsintressen. Andra allmänna prioriteringsgrunder är om objektet innehåller skadliga halter av föroreningar, vilka på grund av bedömd risk har hög prioritet i miljöarbetet och om föroreningarna riskerar att spridas till omgivningarna. Ytterligare en prioriteringsgrund är om objektet riskerar att påverka en vattenförekomst som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god kemisk status.

Prioriteringslista

Länsstyrelsen presenterar varje år en lista över de mest prioriterade områdena i länet. Vid en del områden på listan har föroreningar redan hittats medan det för andra områden bara finns en misstanke om att verksamheter har skapat föroreningar.

Listan är ett prioriteringsredskap för oss som kan förändras från år till år och kan inte ses som en slutlig lista över länets mest förorenade områden. Förändringar i listan kan ske på grund av ändrad markanvändning, undersökningar, skyddsåtgärder, sanering eller andra omständigheter som gör att länsstyrelsen bedömer att ett område ska tas bort eller läggas till på listan.

I Blekinge är samtliga objekt i riskklass 1 och riskklass 2 prioriterade. Det rör sig om 192 riskklassade objekt, samt ytterligare ett antal deponier som ej riskklassats men ändå bedöms prioriterade. Utöver dessa objekt kommer Länsstyrelsen Blekinge bedriva tillsyn på ett antal, ur risksynpunkt, mindre prioriterade objekt. För dessa har tillsynen i de flesta fall initierats av pågående exploateringsplaner.

I följande tabell listar vi de tio högst prioriterade objekten.

Objektets namn enligt EBH-stödet

Kommun

Bransch

1. Kallinge bruk

RonnebyTungmetallgjuterier

2. Sölvesborgs Glasbruk

SölvesborgGlasindustri

3. Backaryd, f.d. sågverket

RonnebyTräimpregnering

4. Alnaryds Bruk/Alnaryds Spik- och kättingsfabrik samt tråddragning

Karlskrona

Tungmetallgjuterier

5. Asarumsterminalen – Viking Timber

Karlshamn

Sågverk med doppning

6. Gullbernadeponin

Karlskrona

Avfallsdeponier – icke-farligt, farligt avfall

7. Möljeryd Karlsnäs, MKA

Ronneby

Avfallsdeponier – icke-farligt, farligt avfall

8. Sågverk, Holmsjö – Holmsjö Timber

Karlskrona

Sågverk med doppning

9. Sölve grustag (SÖG)

Sölvesborg

Avfallsdeponier – icke-farligt, farligt avfall

10. Kockums emaljerverk

Ronneby

Ytbehandling med lack, färg eller lim

Kontakt

Miljöskydd och förorenade områden

E-post till miljoskyddochfo.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss