Ansvar för undersökning och sanering

Det är i första hand den som har orsakat en förorening som ansvarar för att undersöka och sanera ett område. Den verksamhet eller privatperson som förvärvat en förorenad fastighet kan i vissa fall bli ansvarig för åtgärderna.

Den verksamhet eller den privatperson som förorenat ett område är ansvarig för att bekosta och låta utföra undersökningar och saneringar. Även en verksamhetsutövare som har tagit över en verksamhet som orsakat en förorening kan bli ansvarig för undersökning och sanering av området.

Ansvar för förorenade områden, EBH-portalen Länk till annan webbplats.

Vägledning om efterbehandlingsansvar utifrån miljöbalken, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Fastighetsägares ansvar

En fastighetsägare kan vara ansvarig för undersökning och sanering av föroreningen om:

  • Fastighetsägaren har förvärvat en förorenad fastighet genom köp, byte eller gåva efter den 31 december 1998 och ingen ansvarig förorenare kan ställas till svars.
  • Fastighetsägaren gräver eller genomför andra åtgärder som leder till att föroreningar sprids.

En fastighetsägare kan också bli skyldig att betala för värdeökning av fastigheten om någon annan sanerar den. I vissa fall kan fastighetsägaren också bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på fastigheten.

Broschyren Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet, EBH-portalen Länk till annan webbplats.

Skyldighet att anmäla planerad sanering

Du som planerar att sanera ett förorenat område är oftast skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Sverige behöver fler bostäder och man behöver efterbehandla fler förorenade områden för att de inte ska utgöra risk för människors hälsa eller miljön. Därför finns ett statsstöd specifikt till efterbehandling av förorenade områden inför bostadsbyggande.

Det finns ett antal områden i Sverige som förorenats av industriverksamheter och andra verksamheter. Regeringen införde under 2016 ett statsstöd specifikt till efterbehandling av förorenade områden inför bostadsbyggande.

Det är huvudmannen som gör en ansökan till länsstyrelsen som i sin tur ansöker hos Naturvårdsverket. Huvudmannen för den statsfinansierade delen av projektet måste vara en myndighet eller kommunalförvaltning men får inte vara ett bolag.  

För att kunna söka medel ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Det måste finnas en ansvarsutredning som är godkänd av Naturvårdsverket och länsstyrelsen, eftersom bidraget enbart finansierar de delar av kostnaden för saneringsåtgärder där det inte finns ett ansvar enligt kap.10 miljöbalken.
  • Du måste ha utrett om det uppstår en värdeökning av fastigheten.
  • Det finns ett behov av bostäder.
  • En exploatering för bostäder försvåras utan finansiering.
  • Kommunfullmäktige ska som minst ha beslutat om att påbörja detaljplaneläggning för bostadsändamål.
  • Området är förorenat och tillhör MIFO riskklass 1-3, eller motsvarande.
  • Det finns en huvudman för projektet.
  • Det finns en realistisk tids- och kostnadsplan för respektive år som åtgärdsförberedelser, åtgärder och bostadsbyggande beräknas pågå. 

Ansökningsprocess

Ansökan om stöden görs hos länsstyrelsen i det län där det förorenade området finns och det ska byggas. Länsstyrelsen skickar ansökan till Naturvårdsverket som är den myndighet som fattar beslut.

Efterbehandling av förorenad mark för att bygga bostäder på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Innan du skickar in din ansökan till länsstyrelsen, ta kontakt med våra handläggare för förorenade områden.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss