Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Genomfört arbete med förorenade områden

Information om redan genomfört arbete i länet, exempelvis om vilka efterbehandlingsåtgärder som har genomförts.

Inventering

Länsstyrelsens bidragsfinansierade arbete med inventering av nedlagda verksamheter är avslutat. Tack vare den storsatsning som Länsstyrelsen Blekinge gjorde under arbetes senare år blev nästan alla objekt som identifierats i branscher som ska inventeras enligt Naturvårdsverkets branschlista, åtminstone översiktligt utredda.

Undersökningar och utredningar

Ansvariga verksamhetsutövare, alternativt ansvariga för prioriterade objekt, har utfört ett antal undersökningar eller utredningar sedan slutet av 2005 när arbetet med bidragsfinansierad tillsyn påbörjades. Dessa undersökningar har huvudsakligen utförts i dialog med Länsstyrelsen Blekinge, men ett antal förelägganden har också upprättats. Undersökningar har ofta utförts i flera steg för att besked ska kunna lämnas från tillsynsmyndigheten i de olika skedena.

Kommunernas arbete med undersökningar av förorenade områden kommer Länsstyrelsen Blekinge främst i kontakt med via tillsynsvägledning och eventuella remisser i samband med att filer för uppdatering av EBH-stödet översänds från kommunerna.

Sedan starten av arbetet med förorenade områden har undersökningar och utredningar finansierade med statliga medel utförts vid flera objekt i Blekinge. Det handlar om såväl stora verksamheter som Facit och Backaryds före detta sågverk, som små verksamheter i anslutning till bostadsfastigheter. De flesta av de undersökta objekten har prioriterats fram via inventeringen

Åtgärder

Vid Länsstyrelsen Blekinges tillsynsobjekt där ansvarig adressat finns har åtgärder, helt eller delvis, vidtagits vid ett antal objekt sedan slutet av 2005. Vid vissa objekt har kontrollprogram startats och kommer att pågå några år framöver. Vid ett större antal av Länsstyrelsen Blekinges objekt där ansvarig adressat finns äger pågående verksamheter rum som begränsar åtgärdsmöjligheterna vilket kräver viss anpassning i flera steg.

Objekt som utretts med bidrag och som blivit aktuella för sanering saneras i den takt som följer av tilldelning av bidrag och omständigheterna i övrigt, i enlighet med Naturvårdsverkets Nationella Plan. Genomförandet av åtgärder och uppföljning utförs enligt kvalitetsmanualen och relevanta rapporter från Naturvårdsverket. Två objekt har åtgärdats genom statlig finansiering i länet.

Kontakt

Miljöskydd och förorenade områden

E-post till miljoskyddochfo.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss