Energi och klimat

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

Klimat- och Energiarbetet i Blekinge

I Blekinge arbetar många aktörer tillsammans för att minska länets och Sveriges klimatpåverkan. Klimatarbetet utgår från Blekinges Klimat- och energistrategi som har tagits fram med Klimatsamverkan som plattform. Strategin riktar sig till hela samhället och innehåller tydliga mål och åtgärder för minskad klimatpåverkan i länet. I den nuvarande Klimat- och energistrategin för Blekinge finns mål till 2020 och konkreta åtgärder som utgår från åtgärdsprogrammet för Miljömålen.

Regionala klimatmål till 2020

 • 50 procent minskning av växthusgasutsläppen (jämfört med 1990)
 • 20 procent minskad energianvändning (jämfört med 1990)
 • 15 procent förnybara drivmedel i transportsektorn
 • 80 procent förnybar energi, utav den totala energianvändningen

Klimat- och energistrategi för Blekinge, 2017-2020

Just nu pågår arbete med att ta fram en långsiktig Klimat- och energistrategi för Blekinge, som sträcker sig efter 2020. Den utgår från det nationella målet om att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Du hittar remissversionen av Klimat- och energistrategin nedan.

Remiss


Lämna synpunkter på Blekinges klimat- och energistrategi. Med sikte mot ett klimatneutralt Blekinge 2045

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. En del i uppdraget handlar om att ta fram en regional klimat- och energistrategi.

Strategin anger en gemensam strategisk inriktning för klimat- och energiarbetet i Blekinge län med sikte på 2045. Den har tagits fram i bred samverkan med aktörer i länet genom Klimatsamverkan Blekinge och under ledning av Länsstyrelsen i Blekinge.

Eventuella synpunkter lämnas senast den 13 september 2019.
Instruktioner för att lämna synpunkter framgår i missivet. I missivet finns även kontaktuppgifter till kontaktpersoner på Länsstyrelsen.

Dokument

Blekinge Klimat- och Energistrategi. Med sikte på ett klimatneutralt Blekinge 2045.PDF

Missiv till remissversionen av Klimat- och Energistrategi för Blekinge länPDF

Koldioxidbudgeten för Blekinge län ger stöd för att sikta framåt och formulera nya långsiktiga mål. För att undvika katastrofala effekter på planeten och för kommande generationer har världens länder enats om Parisavtalet som innebär att den globala uppvärmningen ska begränsas till tvågrader. Tvågradersmålet ger ett maximalt framtida utsläppsutrymme av koldioxid. Det kan sedan fördelas över tid och ner på lokal nivå.


Koldioxidbudgeten för Blekinge visar att det krävs en minskningstakt på 16 procent per år för att hålla oss till vår beskärda del av det kvarvarande utsläppsutrymmet.

Rapporten Koldioxidbudget 2020-2040, Blekinge län

Klimatsamverkan Blekinge

Klimatsamverkan Blekinge stärker klimat- och energiarbetet i länet. Det är en plattform för samverkan och samordning mellan olika aktörer inom både det offentliga och näringslivet. Klimatsamverkan Blekinge leds av Länsstyrelsen tillsammans med Energikontor Sydost och Region Blekinge. I styrgruppen finns representanter i ledningsposition från de offentliga aktörerna och från utvalda branscher inom näringslivet. I tjänstemannagruppen samarbetar representanter från länets alla kommuner, företagsnätverket Energikluster, Region Blekinge, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen.

Klimatsamverkans syfte:

Vara en samordnande och pådrivande kraft i länets klimat- och energiarbete. Arbetet utgår från målen i Blekinges regionala Klimat- och Energistrategi. Ledord ska vara att skapa samsyn, samverkan och samordning utan att skapa nya organisationer.

Solkusten Blekinge

Blekinge har bra förutsättningar för produktion av solel och det finns stora utvecklingsmöjligheter. Om vi tog vara på solenergin som strålar in mot Blekinges byggnadstak skulle det täcka så mycket som 75 procent av länets totala elanvändning. Fram till år 2020 uppskattas den realiserbara potentialen till ca 30 procent av Blekinges elanvändning, med hänsyn till lönsamhet. En omfattande utbyggnad skulle samtidigt ge många nya arbetstillfällen, motsvarande 2500 respektive 6500 årsarbetskrafter.

Solelpotentialen i Blekinge per kommun

Solenergipotentialen för Blekinges bebyggelse enligt två framtidsscenarier

Blekinges solenergimål

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att öka andelen solenergi i länet. Mellan 2015 och 2017 mer än fördubblades den installerade effekten i Blekinge, från 2 till 4,5 megawatt. Målet är att få till en snabbare utbyggnad i Blekinge än Energimyndighetens nationella mål om att 5-10 procent av Sveriges totala alanvändning kan komma från solceller 2040.

Solenergimål Blekinge

Sol i Syd är ett samverkansprojekt som har fått stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden och som pågår mellan 2016-01-01 - 2019-04-30.

Övergripande mål för Sol i Syd:
Öka användningen av förnybar energi markant genom att öka intresset för att använda solenergi i företag och att stärka solenergimarkanden i Skåne och Blekinge genom kompetensutveckling och samverkan.

Läs mer om Sol i Syd och dess aktiviteterlänk till annan webbplats

Faktablad om Solenergi (utskriftsformat)PDF

Faktablad om Solenergi (webbformat)PDF

Illustration - Funderat på solceller?PDF

Illustration - Norden har ett gynnsamt klimat för solceller

Länsstyrelsen i Blekinge deltar som samverkanspart tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, Lunds Universitet, Energikontor Sydost och Energikontor Skåne, som är stödmottagare och som koordinerar projektet i sin helhet. Externa finansiärer: Regionalfonden Skåne-Blekinge (Tillväxtverket), Klimatsamverkan Skåne, Region Blekinge, Solar Region Skåne och Kraftringen.

Genom att använda solkartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket el du kan producera under ett år.

Läs mer på länsstyrelsens sida om solcellsstöd

Solkarta för alla kommuner i Blekinge

Solkarta

Solkartan är finansierad av Energimyndigheten och har tagits fram av Tyréns AB. Den är en del i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Energikontor Sydost och länets kommuner för att öka andelen solceller i Blekinge.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Statistik

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik, som kan användas för planering och uppföljning. I den nationella emissionsdatabasen hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasenlänk till annan webbplats

Vägledningar och stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.

Visste du att industrin står för närmare 40 procent av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsynPDF

Handläggarstödet innehåller:

 • information om lagar inom området
 • råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • grundläggande fakta om energi
 • konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök.

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • kommunernas handläggare inom tillsyn
 • verksamhetsutövare.

Kontaktperson:

Ingela Höök, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbrukPDF

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbrukPDF

Broschyren innehåller

 • riktlinjer för allmänna krav
 • riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • exempel på kursupplägg.

Underlaget vänder sig till

 • upphandlare av kurser i sparsam körning
 • andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk.

Kontaktperson:

Aino Inkinen, Länsstyrelsen Uppsala.

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningarPDF

Vägledningen innehåller

 • en genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • checklistor för energiaspekter
 • förslag på energivillkor.

Vägledningen vänder sig till

 • verksamhetsutövare
 • länsstyrelser i samrådsfasen
 • miljöprövningsdelegationer.

Kontaktperson:

Ola Lindén, Länsstyrelsen Östergötland.

Hållbar översiktsplanering handlar om att ta hänsyn till energi- och klimatfrågor redan i översiktsplaner och detaljplaner. Här har du som arbetar som planhandläggare en viktig roll, och Länsstyrelsen har därför sammanställt en vägledning som du kan använda när du granskar, reviderar eller tar fram nya översiktsplaner. Det finns även en checklista, framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län, som kan hjälpa dig att få in energi- och klimataspekten i både översiktsplaner och detaljplaner.

Vägledning - Planera för hållbarhetPDF

Checklista för begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringenPDF

Underlaget innehåller

 • information om vad som bör ingå i olika typer av översiktsplaner
 • checklista för energi- och klimatfrågor i översiktsplaner och detaljplaner.

Underlaget vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare för översiktsplaner och detaljplaner
 • kommunernas handläggare för översiktsplaner och detaljplaner.

Kontaktperson:

Ylva Sardén, Länsstyrelsen Norrbotten.

Kontakt

Klimat och energi

E-post till klimatochenergi.blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00 (växel)

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30