Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Energi och klimat

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

Klimat- och energistrategi för Blekinge

Den globala uppvärmningen måste begränsas till under två grader, och helst inte överstiga 1,5 grader. En klimat- och energistrategi har tagits fram som ett underlag för klimatarbetet i länet. Blekinges klimatmål utgår från nationella klimat- och energimål och länets beskärda del av det globala utsläppsutrymmet, Blekinges koldioxidbudget.

Regionala klimatmål

 • Blekinges koldioxidutsläpp halveras vart fjärde år.
 • Blekinge bidrar till Sveriges mål om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030 (jämfört med år 2005).
 • Blekinge bidrar till att Sveriges mål om en fossilfri fordonsflotta uppnås till år 2030.
 • Blekinges elproduktion är 100 procent förnybar år 2040.
 • De konsumtionsbaserade utsläppen minskar stadigt i Blekinge.
  År 2045 är utsläppen mindre än två ton per invånare.

Klimat- och energistrategi för Blekinge - Med sikte mot ett klimatneutralt Blekinge Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram

Förutom Klimat- och energistrategin finns ett åtgärdsprogram som tagits fram tillsammans med miljömålen. Det innehåller åtgärder inom klimat- och energi och gäller till och med 2022-04-30. Ett nytt åtgärdsprogram håller på att tas fram samtidigt som det gällande programmet följs upp.

Åtgärdsprogram för Klimat- och energi 2017-2020 Pdf, 3.8 MB.

Koldioxidbudgeten för Blekinge län ger stöd för att sikta framåt och formulera nya långsiktiga mål. För att undvika katastrofala effekter på planeten och för kommande generationer har världens länder enats om Parisavtalet som innebär att den globala uppvärmningen ska begränsas till två grader. Målet ger ett maximalt framtida utsläppsutrymme av koldioxid som sedan kan fördelas över tid och ner på lokal nivå.

Koldioxidbudgeten för Blekinge visar att det krävs en minskningstakt på 16 procent per år för att hålla oss till vår beskärda del av det kvarvarande utsläppsutrymmet.

Rapporten Koldioxidbudget 2020-2040, Blekinge län Länk till annan webbplats.

Underlag för ett fossilfritt Blekinge

Regional infrastrukturplan

Länsstyrelsen har tagit fram ett planeringsverktyg för infrastrukturutbyggnad av förnybara drivmedel och laddstationer. Innehållet är korrekt men inte fullständigt och arbete pågår med att förfina presentationen och utöka innehållet. Saknar ni någon publik tankstation eller laddstation så vänligen kontakta oss så uppdaterar vi statistiken.

Testa kartverktyget här! Länk till annan webbplats.

Regional infrastrukturplan

Solkusten Blekinge

Blekinge har bra förutsättningar för produktion av solel och det finns stora utvecklingsmöjligheter. Om vi tog vara på solenergin som strålar in mot Blekinges byggnadstak skulle det täcka så mycket som 75 procent av länets totala elanvändning och samtidigt ge många nya arbetstillfällen.

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att öka andelen solenergi i länet. Mellan 2015 och 2018 ökade den installerade effekten kraftigt i Blekinge, från 2 till 7,6 megawatt. Målet för Blekinge är att solelen ska stå för cirka 5 procent av elanvändningen senast år 2030, vilket motsvarar 110 MW installerad effekt.

Genom att använda solkartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket el du kan producera under ett år.

Läs mer på länsstyrelsens sida om solcellsstöd

Solkarta

Solkartan är finansierad av Energimyndigheten och har tagits fram av Tyréns AB. Den är en del i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Energikontor Sydost och länets kommuner för att öka andelen solceller i Blekinge.

Klimatsamverkan Blekinge

Jordens klimat har redan blivit varmare, men det är viktigt att vi samverkar och gör allt vi kan för att lindra utvecklingen. Det är viktigt att arbeta både med utsläppsminskning och samtidigt med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Klimatsamverkan Blekinge är en pådrivande kraft för länets klimat- och energiarbete och arbetet med klimatanpassning. Klimatsamverkan är en plattform för samverkan och samordning mellan olika aktörer inom både det offentliga och näringslivet.

Klimatanpassning på länsstyrelsens webbplats

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Statistik för planering och uppföljning

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik som kan användas för planering och uppföljning. Bland annat tar vi fram energistatistik över tillförsel, omvandling och användning av energi. Hos SMHI, i den nationella emissionsdatabasen, hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasen på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Energistatistik för varje län på Länsstyrelsernas Energi- och klimatsamordnings webbplats Länk till annan webbplats.

Vägledningar och stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.

Här inkluderas även andra vägledningar och stöd som länsstyrelserna har tagit fram själva eller tillsammans med andra myndigheter/aktörer.

Visste du att industrin står för närmare 40 procent av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsyn Pdf, 777.7 kB.

Handläggarstödet innehåller:

 • information om lagar inom området
 • råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • grundläggande fakta om energi
 • konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök.

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • kommunernas handläggare inom tillsyn
 • verksamhetsutövare.

Kontaktperson är Ingela Höök på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Pdf, 1.8 MB.

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Pdf, 446.1 kB.

Broschyren innehåller:

 • riktlinjer för allmänna krav
 • riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • exempel på kursupplägg.

Underlaget vänder sig till:

 • upphandlare av kurser i sparsam körning
 • andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk.

Kontaktperson är Aino Inkinen på Länsstyrelsen Uppsala.

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningar Pdf, 2.8 MB.

Vägledningen innehåller:

 • en genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • checklistor för energiaspekter
 • förslag på energivillkor.

Vägledningen vänder sig till:

 • verksamhetsutövare
 • länsstyrelser i samrådsfasen
 • miljöprövningsdelegationer.

Kontaktperson är Ola Lindén på Länsstyrelsen Östergötland.

Hållbar översiktsplanering handlar om att ta hänsyn till energi- och klimatfrågor redan i översiktsplaner och detaljplaner. Här har du som arbetar som planhandläggare en viktig roll, och Länsstyrelsen har därför sammanställt en vägledning som du kan använda när du granskar, reviderar eller tar fram nya översiktsplaner. Det finns även en checklista, framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län, som kan hjälpa dig att få in energi- och klimataspekten i både översiktsplaner och detaljplaner.

Vägledning - Planera för hållbarhet Pdf, 2 MB.

Checklista för begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen Pdf, 10.9 MB.

Underlaget innehåller:

 • information om vad som bör ingå i olika typer av översiktsplaner
 • checklista för energi- och klimatfrågor i översiktsplaner och detaljplaner.

Underlaget vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare för översiktsplaner och detaljplaner
 • kommunernas handläggare för översiktsplaner och detaljplaner.

Kontaktperson är Ylva Sardén på Länsstyrelsen Norrbotten.

Alla verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med el. För att förenkla för företag och andra verksamheter som vill bli mer energieffektiva har Länsstyrelserna i samarbete ned Energimyndigheten tagit fram en rad hjälpmedel inom projekten Nätverk för energieffektivisering och Incitament för energieffektivisering. På Energimyndighetens webbplats finns dessa stöd samlade:

Guide för energieffektiva företag på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Metodstöd för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vägledning kring energitillsyn till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering inom bland annat det övergripande klimatarbetet och inom tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Effektiv energianvändning bidrar positivt till flera nationella miljömål och är en viktig del i arbetet med Agenda 2030.

Kontakt

Klimat och energi

E-post till klimatochenergi.blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00 (växel)

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30