Risk- och sårbarhetsanalys

Länsstyrelsen upprättar vartannat år en regional risk- och sårbarhetsanalys, som grundas på kommunernas egna analyser.

Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att minska sårbarheten i samhället och på ett bättre sätt kunna hantera kriser. Analysen ska

  • ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga för samhällsplanering
  • bidra till en beskrivning av riskbilden för hela samhället.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen upprättar en regional risk- och sårbarhetsanalys vartannat år. Analysen lämnas till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kommunernas arbete

Kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser bildar ett första underlag för deras handlingsplaner för extraordinära händelser. Analyserna ligger också till grund för den risk- och sårbarhetsanalys som Länsstyrelsen tar fram.

Risker i Västmanlands län

I Västmanlands län är det kommunernas räddningstjänster som beslutar om eldningsförbud. 

För mer information kontakta respektive räddningstjänst, eller använd appen "Brandrisk ute" som uppdateras varje dygn.

Appen BRANDRISK Ute

BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem dagar framåt.  Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play.

Om appen Brandrisk Ute på Din Säkerhet.selänk till annan webbplats

Skogsbrandsbevakning med flyg

Under sommaren genomförs skogsbrandsbevakning med flyg på uppdrag av Länsstyrelsen.      

​Skogsbrandsbevakning med flyg utförs på beslut av Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap. Det finns två flygslingor:

Ordinarie slinga
Johannisbergs flygplats – Arboga – Heds kyrka – Hedkärra (Oti vägskäl) – Möklinta – Sala – Seglingsberg – Johannisberg flygplats.

Södra slingan
Johannisbergs flygplats – Arboga – Skogstorp – Stallarholmen – Johannisbergs flygplats

Översvämningar inträffar då marken är vattenmättad och inte kan ta hand om det överskott som kommer i form av mycket regn eller snösmältning. Andra faktorer som kan påverka risken för översvämning är markens förmåga att absorbera vatten, dagvattensystemens kapacitet, havet och sjöarnas nivå, tappningsmängder vid dammar samt de vindar som råder.

Länsstyrelsens roll är att samordna de organisationer och aktörer som kan beröras av en översvämning. Detta sker i så kallade älvsamordningsgrupper som träffas regelbundet och som sammankallas vid behov. En älvsamordningsgrupp arbetar med avrinningsområdet som geografiskt område och består exempelvis av länsstyrelser, kommuner, räddningstjänster, vattenreglerare, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och SMHI.

Om älvsamordningsgrupperna på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen följer prognoser och varningar gällande väder och vatten från SMHI, som en förberedande åtgärd för en eventuell översvämning.

Du har ett grundläggande ansvar

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Det innebär att du själv ska genomföra och bekosta olika åtgärder för att begränsa skador som kan uppstå vid en översvämning. Det är först när du inte klarar av att hantera händelsen som det offentliga går in och stöttar dig.

Hur kan du förbereda dig?

Bor du låglänt nära vatten kan det vara bra ha att ha en viss beredskap för att lindra konsekvenserna om vattnet börjar stiga. Misstänker du att det finns risk för översvämning är det viktigt att du följer väderprognoserna där SMHI utfärdar varningar.

SMHI:s väderprognoserlänk till annan webbplats

Din kommun kan också ge information om hur vattenläget ser ut och när en eventuell översvämning beräknas nå ditt område. Många gånger lägger kommunen ut information på sin webbplats.

Tips på hur du kan skydda din fastighet mot översvämningarlänk till annan webbplats

Bygg översvämningsskydd

Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och täcka den med plast. Man kan också använda sandsäckar. Fundera ut i förväg var du har det bästa läget för en tillfällig barriär, så att den skyddar det du tycker är viktigast. Ta bort barriären så snart översvämningsrisken är över.

Praktisk information om hur du bygger översvämningsskyddlänk till annan webbplats

Vissa åtgärder kräver tillstånd

Du behöver inte tillstånd att bygga tillfälliga vallar runt din fastighet om det invallade området är mindre än 500m2. Men bygger du vallar för att varaktigt skydda ett område mot översvämningar kräver det tillstånd. Med varaktigt skydd menar vi en period som sträcker sig längre än ett år.  

Bygger du vallarna i ett vattenområde, ett område som vissa tider på året är täckt med vatten som exempelvis våtmarker eller en strandkant, räknas det som en vattenverksamhet. Det innebär att du behöver göra en anmälan om storleken på det invallade området är större än 500 m2.

Ett område som översvämmas vid ett extremt vattenstånd räknas inte som ett vattenområde.  

Är du osäker på vad som gäller i ditt fall kan du kontrollera med Länsstyrelsen om dina tänkta åtgärder är tillstånds- eller anmälningspliktiga.  

Skicka din anmälan till vastmanland@lansstyrelsen.se
Beskriv vad, var och hur du tänker bygga vallen. Bifoga gärna en kartskiss.

Kontakt

Funktionen för samhällsskydd och beredskap

Telefon 010-224 90 00 (vxl)